Mulighetene med cochleaimplantat (CI)

Tre kompiser holder hverandre i hendene på trampolinen.Den elektriske stimuleringen som cochleaimplantatet (CI) gir, kan oppfattes som lyd. Brukere får ikke normal hørsel med CI, men mange utvikler hørsel som kan brukes i talespråklig kommunikasjon.

Førspråklige døve barn som har fått innoperert CI, må utvikle muligheten til å høre og til å omdanne det de hører til meningsfull informasjon. Denne prosessen går via et hørselssystem som før implantering har fått lite eller ingen lydstimulering.

For å få fullt utbytte av et CI-apparat, kreves det systematisk og omfattende lyttetrening. Det kan ta tid før hjernen er i stand til å sortere lydinntrykkene og trekke ut mening i lydbildet. I denne prosessen er det behov for veiledning.

I mange tilfeller skjer operasjonen før barnet har utviklet talespråket. Språkutvikling avhenger av at man er eksponert for et språk. Når barnet er født med sterkt nedsatt hørsel, blir denne påvirkningen redusert. Barnets språklige og auditive erfaringer er ikke til stede på samme måte som når barnet har normal hørsel.

Det er mange faktorer som påvirker utbyttet av et CI.

Les mer

Tverrfaglig utvalg oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. (2014). CI - og hva så? Rapport fra tverrfaglig utvalg for en samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat. Overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 5. februar 2014. Hentet 23. september 2016, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 04.06.2015