Barnehage – skole

Fingre som trykker på leke-kasseapparat.Hvert år blir det født et relativt lavt antall barn med ulike grader av hørselstap i Norge, og de bor spredt over hele landet.

De fleste skoler som får en elev med nedsatt hørsel, har ikke erfaring med tilrettelegging på dette området. Da er det nyttig å involvere miljøer med kompetanse, slik at eleven får et tilpasset tilbud.

Når det er bestemt hvilken skole barnet skal gå på, er det hensiktsmessig å ha et samarbeidsmøte hvor foresatte, skolepersonale, barnehagepersonale, PPT og Statped deltar.

Det kan ta tid å få på plass tilretteleggingstiltak. En tommelfingerregel er å starte prosessen et og et halvt år før skolestart. Dersom barnet er tegnspråkbruker, trenger skolen tid til å skaffe eller utdanne personale i tegnspråk.

Aktuelle tema på samarbeidsmøte kan være

 • informasjon om elevens hørselsnedsettelse
 • fysisk tilrettelegging i skolen med tanke på:
  • akustikk (etterklang og støy)
  • lysforhold
 • teknisk tilrettelegging
 • plan for kompetanseheving av personalet
 • eventuelle behov for spesialundervisning
 • plan for hvem som har ansvar for hva, når og hvordan
 • ulike kurstilbud for foreldre/foresatte og skolepersonale

Den fysiske og tekniske tilretteleggingen skal være på plass den dagen barnet begynner på skolen. Samtidig skal personalet ha den nødvendige og relevante kompetansen.

Kilder

Hørselshemmede. Disse nettsidene fra Utdanningsdirektoratet erstatter «Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming.»

Kunnskapsdepartementet. (2008). Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Hentet 23. mai 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Kunnskapsdepartementet. (2008). Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne (PDF). Hentet 23. mai 2017, fra Regjeringen.no.

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen – innhold og oppgaver. Hentet 13. desember 2018, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Lover, veiledninger m.m.

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 23. mai 2017, fra Lovdata.no.

Kunnskapsløftet for hørselshemmede. Det er utviklet egne læreplaner for hørselhemmede i Kunnskapsløftet. Elevene skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene i alle andre fag. Her finner du en oversikt over læreplaner, veiledninger og rammeverk for opplæring av elever med hørselsnedsettelse.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 23. mai 2017, fra Lovdata.no.

Utdanningsdirektoratet (2014). Veilederen Spesialundervisning. Her finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om saksgangen. Hentet 23. mai 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Utdanningsdirektoratet. (Sist endret 2015). Veiledning: Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Hentet 23. mai 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.


										
					
Sist oppdatert 12.09.2019