Barneskole – ungdomsskole

Prinsippet om likeverd og tilpasset opplæring for alle står sterkt i den norske grunnskolen. Alle barn og unge skal få del i et felles kunnskaps-, kultur- og verdigrunnlag.

Overgangen fra barn til ungdom er en brytningstid. For barn og unge med hørselshemning kan overgangen fra barnetrinnet til ungdomstrinnet representere en ekstra utfordring. De møter nye og større faglige krav, og kanskje sosiale krav om å være mest mulig lik ungdommer flest. Noen velger i denne perioden å ikke bruke noen av hjelpemidlene sine fordi de ikke vil føle seg annerledes. Det er derfor viktig på et tidlig stadium å vektlegge nødvendigheten av å benytte ulike kompensatoriske hjelpemidler som et redskap for å nå målet om å fullføre og bestå ungdomsskoleeksamen.

Planleggingen av et godt fysisk og psykososialt miljø, samt andre tilrettelegginger, må komme i gang i god tid for at eleven skal få en god start på ungdomsskolen.

Psykososialt skolemiljø

Utdanningsdirektoratet har gitt ut et rundskriv basert på opplæringslovens § 9a-1:
Rundskriv: Retten til et godt psykososialt miljø Udir-2-2010.

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Sitat fra Opplæringsloven § 9a-1.

Planleggingen av et godt fysisk og psykososialt miljø ut fra den enkeltes behov, samt andre tilrettelegginger, må komme i gang i god tid slik at eleven får en god start på ungdomsskolen.

Les mer om psykososial tilrettelegging.

Tilrettelegging

For tilrettelegging av fag og kompenserende teknikker henvises det til Statped sine hjemmesider om hørsel. Det er store individuelle forskjeller mellom elever som har nedsatt hørsel eller er døve. Blant annet vil diagnose og grad av hørselstap være av betydning for hvilke tiltak som anbefales.

Planlegg overgangen i god tid

Planleggingen av overgangen bør starte høsten året før skolestart. Det bør avholdes et samarbeidsmøte/ansvarsgruppemøte hvor eleven, foresatte, representanter fra barneskole, ungdomsskole, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og eventuelt representant fra Statped (eventuelt annen audiopedagog), og andre aktuelle fagpersoner er til stede.

Det anbefales også at eleven har besøksdager på ungdomsskolen i vårhalvåret før skolestart. Å bli litt kjent på forhånd er med på å skape trygghet i overgangsfasen.

Aktuelt innhold på forberedelsesmøtet

 • Eleven selv, foreldre/foresatte, audiopedagog og andre aktuelle fagpersoner informerer om diagnose, grad av hørselshemning og behov for hørselsmessig tilrettelegging.
 • Viktige spørsmål drøftes/avklares:
  • Skal eleven ha opplæring i og på tegnspråk (opplæringsloven § 2-6)?
  • Er det behov for tolk i undervisningen?
  • Vurdere om det skal søkes om opplæring på skole eller klasse for hørselshemmede, heltid eller deltid.
  • Blir elevens behov ivaretatt innenfor tilpasset opplæring (opplæringsloven § 1-3)?
  • Skal eleven motta spesialundervisning (innhold, omfang, organisering) (opplæringsloven § 5-1)?
  • Vurdere behov for fysisk tilrettelegging på skolen med tanke på:
   • akustikkmåling med påfølgende akustikkdempende tiltak (stolben, lydabsorberende plater osv.)
   • valg av klasserom, og avklare hvor mange andre spesialrom som skal benyttes
   • lysforhold
   • valg av hørselstekniske løsninger (samarbeid med NAV)
   • gruppestørrelse
 • Lage kompetansehevingsplan og anbefale kurs for ansatte.
 • Vurdere behov for jevnlige elevsamtaler, og hvem som skal gjennomføre dem.

Det anbefales at det utarbeides en plan for overgangen hvor det avklares hvem som har ansvar for hva, når og hvordan.

Kilder

Kunnskapsdepartementet. (2007). Utdanning i Norge – fra barnehage til voksenopplæring(PDF). Hentet 25. november 2016, fra Regjeringen.no.

Statped – spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Lover, rettigheter, veiledninger m.m.

Kunnskapsløftet for hørselshemmede. Det er utviklet egne læreplaner for hørselshemmede i Kunnskapsløftet. Elevene skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene i alle andre fag. Her finner du en oversikt over læreplaner, veiledninger og rammeverk for opplæring av elever med hørselsnedsettelse.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 25. november 2016, fra Lovdata.no.

Utdanningsdirektoratet. (2016). Barn og unge med særskilte behov. Hentet 29. desember 2016, fra Utdanningsdirektoratet.

Hørselshemmede. Disse nettsidene fra Utdanningsdirektoratet erstatter «Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming.»

Utdanningsdirektoratet. (2010, revidert 2015). Rundskriv: Retten til et godt psykososialt miljø Udir-2-2010. Hentet 25. november 2016, fra Udir.no.

Utdanningsdirektoratet. (2014). Veilederen Spesialundervisning. Her finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om saksgangen. Hentet 25. november 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Utdanningsdirektoratet. (Sist endret 2015). Veiledning: Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Hentet 25. november 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.


										
					
Sist oppdatert 03.01.2017