Psykososial tilrettelegging

Inkluderende opplæring innebærer at alle elever skal ha muligheter til å delta i det sosiale og kulturelle fellesskapet i skolen. Etter hvert som elevene blir eldre, endres ofte den sosiale samhandlingen. Samspillet endrer seg fra fysisk lek til samtale. Dette kan gi situasjoner der elever med nedsatt hørsel lettere kan falle utenfor.

Skoleeier og fagpersoner rundt eleven må gjøre seg kjent med hvilke utfordringer elever med nedsatt hørsel ofte har når de er i et talespråklig miljø. Flere forebyggende tiltak kan være aktuelle for å gi eleven god kontakt med medelever og med den enkelte lærer. For barn og unge er relasjoner til jevnalderende et viktig element i skolehverdagen.

Eksempler på tiltak:

  • liten elevgruppe – kan gi større mulighet til å bygge sosiale relasjoner med andre elever
  • forutsigbarhet og gode rutiner – kan gi eleven trygghet
  • tydelig informasjon om endringer eller hendelser i skolehverdagen – kan gi
    eleven trygghet
  • bruk av tegnspråk eller norsk med tegnstøtte, både av elever og lærere – for å oppnå kommunikasjon og læring

I Opplæringslovens § 9a-1 står det:

Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Kilder

Hørselshemmede. Disse nettsidene fra Utdanningsdirektoratet erstatter: «Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming».

Utdanningsdirektoratet. (sist endret 2015). Rundskriv: Retten til et godt psykososialt miljø Udir-2-2010. Hentet 15. september 2016, fra Udir.no.

Lover og forskrifter

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 17. februar 2016, fra Lovdata.

Les mer

Eriksen, I. M., & Lyng, S. T. (2016). Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Rapport 14/2015. Hentet 17. februar 2016, fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Finnes også på Utdanningsdirektoratet.no.

Gjennom lydmuren. Film om det å være ung og hørselshemmet. Hvordan utvikle vennskap og sosial kompetanse når man ikke hører så godt? Målgruppen er unge med nedsatt hørsel, deres foreldre, lærere og øvrige fagpersoner.

Glem det. En informasjonsfilm til bruk i videregående skole. Filmen følger en hørselshemmet elev gjennom en vanlig skoledag, og synliggjør slik så vel utfordringer som løsninger.

God lyd i skolen. En ressursside fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) om hørselshemming og tilrettelegging i skolen.

På bølgelengde – tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap. På bølgelengde består av en film- og en faktadel som på en enkel og oversiktlig måte formidler informasjon og kunnskap om hørselshemning, barn med hørselshemning grunnskolealder og hvordan den enkelte skole kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø.

Ressurs for hørselshemmede. Nettsidene skal være en ressurs for undervisning av hørselshemmede barn, unge og voksne. Mye av materiellet er utviklet med utgangspunkt i Kunnskapsløftet (LK06), men du finner også oversikt over materiell som ble laget til L97.


										
					
Sist oppdatert 15.09.2016