Aktiviteter i dagliglivet (ADL)

En unge mann sitter til venstre for en dame og de skjærer skinkebiter sammen.Forkortelsen ADL står for Activities of Daily Living som på norsk er oversatt til Aktiviteter i dagliglivet.

Det er mye barn og unge må lære for å kunne bli selvstendige. Selvstendighet innebærer ikke fravær av hjelp eller tilrettelegging, men det gir en større mulighet til å påvirke egen tilværelse gjennom deltakelse.

Mange lærer for eksempel å kle på eller av seg, handle i butikken, delta i enkel matlaging, rydde på rommet sitt, dekke bord, handle i butikk, plukke frukt eller bær eller dyrke grønnsaker. Mye av dette læres både hjemme og på skolen.

Sosiale ferdigheter og normer læres i samhandling med andre mennesker hjemme, på fritiden og på skolen.

ADL er mer enn spising, personlig hygiene og av- og påkledning. ADL består av en lang rekke handlinger. Hele barne- og ungdomstiden er en læreprosess. Det vanlige hverdagslivet hjemme, på fritiden og i skolen byr på utallige muligheter til å få erfaring, lære seg ferdigheter og tilegne seg ny kunnskap.

I skolen kan ADL blant annet En unge jente med solbriller står inne i en butikk sammen med en dame. De har kontakt med hverandre gjennom hendene.omfatte enkel matlaging, der eleven kan delta fra råvaren sankes eller kjøpes, til produktet er ferdiglaget på kjøkkenet.

ADL kan innebære turer ut i skog og mark for å sanke bær eller sopp, dyrke poteter og grønnsaker i en kjøkkenhage, delta på eplehøsting, være med på turer til butikken med handleliste og hyggelig samvær rundt bordet når et måltid skal inntas.

Her er det mange muligheter som inkluderer bruk av sanser, motorikk og sosial kompetanse.

Dagligdagse aktiviteter skal ikke ha selvstendighet som mål alene. Barn og unge med nedsatt syn og hørsel trenger å oppleve sammenheng, mestring og glede ved å delta i aktiviteter som gjentar seg daglig. Glede og mestring fører gjerne til motivasjon, og motivasjon kan peke mot nye utfordringer.

Pass på at tempo på aktiviteter og handlinger tilpasses den enkelte. Lag pauser og forviss deg om at du ikke har gått for fort frem. Håndledelse fungerer best når den du er sammen med kan legge sin hånd oppå din, slik at muligheten for å trekke seg alltid er tilstede.

Noen trenger lite hjelp, andre trenger mye. Det er kunnskap om hvert enkelt barn eller ungdom som gjør det mulig å finne en balanse i dette. For noen kan det å holde en skje være et mestringsmål. For andre kan det å delta i påkledning eller matlaging være målet.

Det aller viktigste er at alle får mulighet til delta ut fra sine forutsetninger og at aktivitetene og handlingene oppleves som meningsfulle og lystbetonte.

Deltakelse i hverdagens gjøremål bidrar til å utvikle meningsbærende og innholdsrike begreper. Hva er inni kjøleskapet? Hvordan skjærer man brød? Hva er forskjellen på en appelsin og en banan? Hvordan dekker man et bord?

Les om ADL-hjelpemidler for barn som er blinde.

Les om ADL-hjelpemidler for barn som er svaksynte.

Les mer

Olsson, K., Westman, A., Ytterbergh, M., & Ôberg, L. (2008). Synguiden förskola – en vägledning för dig som möter barn med synskada i förskolan. Stockholm: Specialpedagogiska Institutet. Hentet 3. oktober 2015, fra Specialpedagogiska skolmydigheten.

Pedersen, J. (2008). ADL – aktiviteter i dagliglivet. I Svagsynede børn skole og fritid En artikelsamling. København: Socialstyrelsen.dk.

Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped tilbyr tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får god og tilrettelagt opplæring og tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring.

Storliløkken, M., Elmerskog, B., Martinsen, H., &Tellevik, J. M. (2010). Hverdagslivets aktiviteter i et førlighetsperspektiv. ADL-opplæring av barn, unge og voksne med synshemning. Trondheim: Tapir forlag. Hentet 25. august 2018, fra Akademika.


										
					
Sist oppdatert 23.10.2019