Syns- og hørselssans

Syn, hørsel og lukt er våre tre fjernsanser. Synssansen gir oss rask og presis informasjon om miljøet rundt oss på nært hold og på avstand. Det tar kort tid å få et overblikk over et rom eller en gruppe mennesker, og vi kan raskt justere oss selv i forhold til det som skjer rundt oss.

Hørselen er, i lNærbilde av høreapparat på plass i øret.ikhet med synet, en viktig fjernsans. Den gir oss informasjon om omverden uten av vi trenger å berøre lydkilden.

Hørselen spiller en viktig rolle i dagliglivet vårt, og muliggjør at vi kan kommunisere med andre via tale, på en enkel og effektiv måte.

Ved hjelp av hørselen oppfatter vi stemninger og dynamikk i det som blir sagt, vi oppfatter setningmelodi, stemningsleie, tempo og rytme i talespråket. Dette er spesielt viktig for blinde og svaksynte barn og unge.

I mimikken leser vi blandt annet emosjonelle uttrykk. Dette er spesielt viktig for barn og unge som har delvis eller helt nedsatt hørsel.

Når både syn og hørsel er nedsatt blir tilgangen til mange viktige aspekter ved kommunikasjon delvis eller helt borte. Tilgang til fysiske omgivelser og informasjon kan bli berørt, men kan kompenseres for med god tilrettelegging.

Mange barn og unge med nedsatt syn og hørsel opplever at tempoet på alt som skjer er altfor høyt, og at de derfor kan ha store utfordringer med å følge med på det som skjer. Dette kan dreie seg om for eksempel «smalltalk» som foregår i venninnegjengen eller samtaler om ting som skjer på fritiden og på internet.

Det er derfor en gylden regel at tempoet må senkes betraktelig i alt du sier og gjør når du er sammen med barn og ungdom som har nedsatt syn og hørsel. Tegn må formidles i synsfeltet og skifter i aktiviteter må være tydelige.

Les mer om syn og synsfunksjon.

Les mer om hørsel og hørselsfunksjon.

Kilder

Andersen, K. J. (2005). Synsvansker hos døvblindfødte (PDF). Arbeidstekst nr. 45. Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD). Hentet 25. mai 2014, fra Nordens Välfärdscenter.

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Permen kan også benyttes til foreldre med større barn.

Les mer

Andersen, K. J. (2010). Små synsvansker – store konsekvenser. Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for hørselshemmede? I Hjelmervik, E., Hartveit, G., & Olsen, W. (Red). Utfordringer og undringer. En samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest. Bergen: Statped skriftserie nr. 98, 19 – 29. Se Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 28.10.2019