Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Ung mann sitter med begge hender på et flexiboard.Barn og unge trenger å uttrykke seg og har behov å bli forstått.

Mange barn med medfødt kombinert sansetap utvikler andre kommunikasjonsformer enn tale eller gjør nytte av andre kommunikasjonshjelpemidler.

Med et fellesbegrep blir disse formene ofte omtalt som Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK).

På engelsk: Augmentative and Alternative Communication (AAC).

ASK omfatter ethvert kommunikasjonssystem som gjør det mulig for en person uten forståelig tale, å uttrykke seg.

Innenfor fagfeltet ASK er det vanlig å skille mellom hjulpet og ikke–hjulpet kommunikasjon.

I ikke–hjulpet kommunikasjon brukes kroppen og kroppslige uttrykk som kommunikative uttrykk, slik som eksempelvis lyder, tegn og gester.

I hjulpet kommunikasjon bruker barnet hjelpemidler for å kunne uttrykke seg. Barnet anvender tegnsystemer, som eksempelvis grafiske tegn, materielle tegn eller bilder eller taktile symboler.

Kommunikasjonsformer

Barn og unge med kombinerte sansetap eller døvblindhet utvikler ulike og individuelle kommunikasjons- og språkformer, avhengig av egne forutsetninger og nærpersoners kunnskap om sårbar kommunikasjon.

Tilrettelegging av ASK innebærer å ta hensyns til syns- og hørselstap, motoriske ferdigheter, kognitiv kapasitet, syndromspesifikke atferdsmønstre, interesser og personlighet, slik at mulighetene for kommunikasjon blir så god som mulig.

Noen barn kommuniserer med talespråk, andre kommuniserer best med tegn/tegnspråk (visuelt og taktilt) og mange benytter blandingsformer som også inkluderer gester, norsk med tegnstøtte, haptiske signaler, grafiske symboler og digitale kommunikasjonshjelpemidler som for eksempel Sarepta (multimediebasert ordbehandlings- og kommunikasjonsprogram).

Tilrettelegging for kommunikasjonsmuligheter må være basert på grundige utredninger av barnets forutsetninger og ikke på «det som finnes på markedet nå».

Kilder

ASK-loftet. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) hos mennesker som helt eller delvis mangler tale.

Grini, K., & Aasen, G. (2013). Taktile symboler og planer. Oslo: Statped sørøst, fagavdeling syn. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

ISAAC Norge, internasjonal organisasjon for ASK. ISAAC er en internasjonal organisasjon som har til oppgave å øke kommunikasjonsferdigheter og gi muligheter for å bedre livskvalitet til personer med alvorlige kommunikasjonsvansker.

Les mer

Statped. (2014). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Hentet 28. september 2016, fra Statped.no.

Utdanningsdirektoratet. (2016). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Veileder. Hentet 28. september 2016, fra Utdanningsdirektoratet.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.07.2018