Skolehverdagen

Skolen er en viktig arena for alle barn og unge. Barn som er født med nedsatt syn og hørsel har rett på tilpasset undervisning ut fra individuelle forutsetninger. Læreplaner skal følges og tilpasses hver enkelt elev, ut fra individuelle sansemessige, kognitive, motoriske og sosiale forutsetninger.

En ung mann sitter sammen med en dame foran tastaturet på en datamaskin.Prinsippet om tilpasset opplæring er understreket både i opplæringslova og i læreplanverket.

Skolehverdagen for barn og unge med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet vil variere fra person til person. Noen går i vanlig skole med seende og hørende elever, med spesielt tilrettelagt undervisningsopplegg som omfatter både klasseromsundervisning, gruppeundervisning og enetimer.

Andre går i skoler for hørselshemmede med vekt på visuell kommunikasjon, og noen får sin undervisning i en kommunal eller statlig spesialskole.

Noen utfordringer

Mange barn og unge med nedsatt syn og hørsel vil ha utfordringer når det gjelder å samle holdepunkter for å skape mening, både praktisk og sosialt. Kombinasjonen av nedsatt syn og hørsel innebærer at mange barn og unge bruker mye energi på å få med seg det som skjer i undervisningen og i friminuttene.

Tempoet på det som skjer rundt barnet er ofte høyt, og bruddstykker av informasjon eller undervisning kan gå tapt. Dette kan føre til frustrasjon som kan misforstås og tolkes som utfordrende eller vanskelig atferd.

Noen råd

Tilrettelegging og forståelse er viktig for at skolehverdagen til den enkelte skal bli så god som mulig. En skoledag kan være vellykket når:

 • tekniske hjelpemidler fungerer slik de skal
 • eleven møter forståelse for hvor slitsomt det er å måtte konsentrere seg for å få med seg undervisningen
 • lærere og medelever vet hvordan de skal legge til rette for at eleven med kombinerte sansetap kan føle seg inkludert
 • lærere tilpasser tempo i kommunikasjon og formidling til eleven med sansetap
 • undervisningen ikke skifter tema for fort og ofte
 • lærere bruker tydelig kroppsspråk og mimikk
 • eleven opplever sammenheng og mening i skoleaktivtetene
 • kommunikasjon blir vektlagt
 • bakgrunnsstøy er redusert
 • belysning er tilrettelagt for svaksynte
 • forflytning går greit
 • ekstrautstyr, som spesialpult og annet utstyr ikke lager hinder for lett omgang med andre elever

Les mer

Andersen, W., & Seljestad, E. (2012). Barnets stemme, lett å overhøre. Spesialpedagogikk, 77(1), 12–18.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Nasjonalt utvalgt for og med foreldre med barn i skolen.

Norges Blindeforbund (2010). En skole for alle – også for svaksynte og blinde. Hentet 10. januar 2013, fra Norges Blindeforbund.

Statped. (2011). Om grunnskoleopplæring for elever med hørselshemning. Hentet 30. august 2012, fra Statped.no.

Statped. (2011). Paragraf 2.6 i opplæringsloven. Hentet 29. august 2012, fra Statped.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.07.2018