Skoletilbud

Informasjonen på denne siden er tatt fra hjemmesidene til de enkelte virksomhetene. Les mer ved å følge lenkene.

Statped

Kommunene og fylkeskommunene har ansvar for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet for god utvikling.

Statped tilbyr støtte til kommunar og fylkeskommunar i deres arbeid med å realisere opplæringslovens bestemmelser om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov. Tjenestene omfatter veiledning og kurs både på individ og systemnivå.

Les mer om grunnskole og videregående opplæring.

Les mer om Statped – spesialpedagogisk tjeneste.

Signo grunn- og videregående skole as

Signo grunn- og videregående skole as er landets eneste privatskole for hørselshemmede med tilleggsfunksjonshemninger og døvblindhet.

Signo gir tegnspråklig tilbud til døve/hørselshemmede og døvblinde fra hele Norge. Elevene blir sikret opplæring på hel- og deltid sammen med andre elever som har samme språk som dem.

Les mer om Signo skole- og kompetansesenter.

Skådalen skole for døvblindfødte

Skådalen skole for døvblindfødte er en statlig skole med landsdekkende ansvar. Skolen er organisert under Faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet i Statped.

Skolen gir tilbud på barnehagenivå, på grunnskole og videregående nivå. Skolen har skolefritidsordning som følger skoletidsplanen. Det kan også søkes om korttidsopphold på Skådalen skole for døvblindfødte for elever med medfødt døvblindhet som har skoletilbudet sitt i sine hjemkommuner.

Kommunikasjonen er tilpasset hver enkelt elev og varierer mellom kroppslige uttrykk, gester, taktile tegn og tale. Undervisningen er basert på et nært samspill som preges av trygghet, tillit, tilknytning, kontinuitet, forutsigbarhet og gjentagelser.

Les mer om Skådalen skole for døvblindfødte.

Kilder

Signo. Signo gir tegnspråklig tilbud til døve/hørselshemmede og døvblinde fra hele Norge. De er en ideell stiftelse. Skole- og kompetansesenteret ligger i Andebu i Vestfold, og driver grunn- og videregående skole for døve/hørselshemmede og døvblinde. De tilbyr pedagogisk støtte, rådgivning og veiledning innen opplærings- og helsesektoren. Tilbudet omfatter skole, kurs for familier, pårørende og fagfolk. De reiser også ut til fylker og kommuner.

Statped – spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Lover, melding til Stortinget, veiledere m.m.

Hørselshemmede. Disse nettsidene fra Utdanningsdirektoratet erstatter «Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming.»

Kunnskapsdepartementet. (2011). Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Meld. St. 18. (2010-2011). Hentet 28. september 2018, fra Regjeringen.no.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 28. september 2018, fra Lovdata.no.

PPT og spesialpedagogikk. På denne siden fra Utdanningsdirektoratet finnes blant annet informasjon om spesialpedagogisk hjelp, spesialundervisning, spesialundervisning for voksne, PP-tjenesten, alternativ og supplerende kommunikasjon, hørselshemmede og synshemmede.

Utdanningsdirektoratet. (2013). Blinde og sterkt svaksynte. Veileder om ferdigheter og teknikker som blinde og sterkt svaksynte elever kan ha behov for å lære for å kunne delta i opplæringen på skolen og i aktiviteter i nærmiljøet. Hentet 28. september 2018, fra Utdanningsdirektoratet.

Veilederen Spesialundervisning (HTML-dokument). Info om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Inneholder også info om rett til spesialundervisning og om saksgangen.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.09.2018