Medfødte syns- og hørselsvansker

Barn og unge er første og fremst barn og unge. En syns- og hørselsnedsettelse kan gi ulike utfordringer for den enkelte. Et fellestrekk ved barn og unge i denne gruppen er at de har sansetap som på ulike måter påvirker kommunikasjon, tilgang til informasjon, mobilitet, læring og utvikling på mange områder..

En voksen og en ungdom arbeider sammen om å borre et hull i en treplate. Mange barn og ungdom har fått påvist en syns- og hørselsvanske gjennom en medisinsk/pedagogisk utredning tidlig i livet. Andre har ikke fått en tilstrekkelig utredning før de er i skolealder.

Noen har fått påvist en medisinsk diagnose som innebærer et syndrom eller en tilstand der nedsatt syn og hørsel er vanlig. Andre har ingen diagnose utover syns- og hørselsdiagnoser.

Konsekvensene av et kombinert sansetap vil være forskjellig fra person til person. Syns- og hørseltapets omfang, andre funksjonsnedsettelser og individuelle forutsetninger vil påvirke det totale bildet.

Konsekvensene vil derfor variere fra situasjon til situasjon, avhengig av tilrettelegging og tilgang til informasjon og kommunikasjon.

Barn og ungdom som har nedsatt syn vil bli avhengig av hørselen for å motta og tolke hørselsinntrykk som kan støtte synsinntrykkene.

Barn og ungdom som er hørselshemmet vil på samme måte være avhengig av den informasjonen og støtten de får gjennom synet.

Når begge fjernsansene er svekket betyr det at personen ikke kan kompensere for nedsatt funksjon på en fjernsans, ved å ta i bruk en annen fjernsans. Det innebærer at to pluss to blir mye mer enn fire.

På disse sidene vil du finne informasjon om ulike aspekter ved det å ha medfødte syns – og hørselsvansker.

Kilder

Janssen, M., & Rødbroe, I. (2008). Kommunikation og Medfødt Døvblindhet. Kontakt og samspill. Viataal prosjekt bog II. Aalborg: Materialcentret.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Hovedoppgaven er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.

Les mer

Eikholt.  Eikholt er en nasjonal kompetansetjeneste med hovedvekt på å bygge opp og formidle kompetanse innen kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Eikholt inngår i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde som er en spesialisthelse-tjeneste i Helse Sør-Øst.

Helsedirektoratet. (2012). En sjelden guide. Hentet 11. desember 2015, fra Helsedirektoratet.

Videncenter for døvblindfødte. Videncenteret innsamler, utvikler og formidler viten om medfødt døvblindhet.


										
					
Sist oppdatert 17.10.2019