Ulike former for døvblindhet

Gruppen barn og unge med kombinerte sansetap er liten. Når vi her snakker om døvhet og blindhet, så refererer begrepene til ‘helt blind’ eller ‘blind med lyssans’, og tilsvarende betyr begrepet ‘døv’ at personen ikke er istand til å anvende hørselen til orientering, informasjonstilegnelse, samspill og kommunikasjon.

Behovet for spesialisert døvblindehabilitering vil være tilstede i alle sammenhenger og krever oftest en-til-en kontakt med andre mennesker i et livsløpsperspektiv. Berøringssans og bevegelsessans er de viktigste sansene for kontakt, samspill, kommunikasjon og utforsking av omgivelsene. Dette betyr allikevel ikke at du skal utelate å bruke stemme eller annen lyd i samvær med et barn med medfødt døvblindhet.

Mange barn/unge i denne gruppen får i dag cochleaimplantat (CI) og går inn i voksen alder med CI.

Les mer om cochleaimplantat (CI) hos barn med kombinerte sansetap.

Total blindhet – bevart hørselsfunksjon

Barn og unge som har et kombinert sansetap der synssansen er tapt, men som har resthørsel, vil være avhengig av at samspill og kommunikasjon med omgivelsene tilrettelegges gjennom både berøringssans, bevegelsessans og hørsel. Disse sansene vil også være de som benyttes ved utforsking av omgivelsene og forflytning.

Noen barn og unge har utviklet kommunikasjonsformer basert på berøringssans (taktil kommunikasjon), mens ande har utviklet kommunikasjon ved hjelp av hørsel. Berøringssans og bevegelsessans vil uansett fungere som viktige støttemodaliteter.

Total døvhet – bevart synsfunksjon

Barn og unge i denne gruppen vil ha en synsrest, men i kombinasjon med tapt hørsel vil barnet allikevel trenge kompenserende tilnærmingsmåter som inkluderer bruk av berøring og bevegelse.

Personens muligheter til å bruke synsresten sin i forhold til ulike utfordringer, vil være avhengig av synsnedsettelsens omfang samt sansemotoriske og kognitive forutsetninger.

Det vil sannsynligvis være behov for støtte fra andre sansemodaliteter enn syn og hørsel når det gjelder kommunikasjon. Visuell kommunikasjon (tegn) vil være enklere i en-til-en situasjoner, mens kommunikasjon i gruppesammenhenger vil være mye mer krevende.

Mange vil trenge taktil støtte i noen situasjoner, men vil kunne klare seg med synsresten sin i andre situasjoner.

Bevart syns- og hørselsfunksjon

Barn og unge i denne gruppen er spesielt sårbare, fordi omgivelsene ofte vil overvurdere syns- og hørselsfunksjonen som bedre enn de i virkeligheten er. De kan for eksempel se objekter og personer som ikke er i bevegelse og derfor kunne orientere seg rimelig bra i det fysiske miljøet. I andre situasjoner som for eksempel samspill og kommunikasjon, vil det ofte være større utfordringer fordi disse omverdenrelasjonene omfatter mer dynamikk og bevegelse.

Døvblindheten kan derfor variere fra situasjon til situasjon.

Kilde

Socialstyrelsen – Viden til gavn. Dansk nettsted som er en del av Social- og Integrationsministeriet. Nettstedet inneholder blant annet mye informasjon om ulike sansetap under fanen «Handicap».

Les mer

Janssen, M., & Rødbroe, I. (2008). Kommunikation og Medfødt Døvblindhet. Kontakt og samspill. Viataal prosjekt bog II. Aalborg: Materialcentret.


										
					
Sist oppdatert 17.10.2019