Nedsatt syn og hørsel

En tidlig kartlegging av syns- og hørselsfunksjon er viktig for at vi skal kunne skape gode miljøbetingelser for læring, utvikling og livskvalitet for barn og ungdom med medfødt nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet. Mange barn og unge har vært igjennom grundige undersøkelser i småbarnsalderen, og følges opp videre i barne- og ungdomstiden.

En slik kartlegging kan gi oss informasjon som blir viktig i tilretteleggingen av det fysiske miljøet i hjem og skole. I tillegg vil kartleggingen kunne fortelle noe om hvordan vi kan forstå uttrykk og atferd, og hvordan vi kan tilrettelegge for samspill og kommunikasjon.

Barn og ungdom med nedsatt syn og hørsel er i stor risiko for å bli misforstått, fordi uttrykk for frustrasjon kan skyldes at de ikke får med seg det som skjer, at alt går for fort, at mennesker bruker tegn utenfor synsfeltet eller at beskjeder som blir gitt ikke tilpasses sansemessige forutsetninger.

På sidene om barn og unge med nedsatt syn og hørsel kan du finne en oversikt over de vanligste syns- og hørselsdiagnosene og tilstandene hos barn med kombinerte sansetap. Du vil også finne en oversikt over symptomer det er viktig å være oppmerksom på hvis det er mistanke om nedsatt syn og hørsel hos barn og ungdom som hittil ikke er utredet.

Les mer om syn og synsfunksjon.

Les mer om hørsel og hørselsfunksjon.

Kilder

ICD-10. Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. Norsk versjon. Elektronisk søkeverktøy. Tjenesten utvikles og driftes av Direktoratet for e-helse med tillatelse fra World Health Organization (WHO).

ICF-CY. Internasjonal klassifikasjonen av funksjon, funksjonshemning og helse – versjon for barn og ungdom. Norsk versjon. Elektronisk søkeverktøy. Tjenesten utvikles og driftes av Direktoratet for e-helse med tillatelse fra World Health Organization (WHO).

Les mer

Andersen, K. J. (2005). Synsvansker hos døvblindfødte (PDF). Arbeidstekst nr. 45. Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD). Hentet 28. september 2018, fra Nordens Välfärdscenter.

Andersen, K. J. (2010). Små synsvansker – store konsekvenser. Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for hørselshemmede? I Hjelmervik, E., Hartveit, G., & Olsen, W. (Red). Utfordringer og undringer. En samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest. Bergen: Statped skriftserie nr. 98, 19 – 29. Se Statped.no.

Kunnskapsbanken.net. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging er en del av Arbeids- og velferdsforvaltningen. På denne hjemmesiden finner du fagstoff, opplæringsmateriell og erfaringsdeling. Du finner også e-læringskurs om syn, hørsel og døvblindhet.

Rødbroe, I. (2004). Audiologi. Arbeidstekst nr. 42. Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD). Hentet 28. september 2018, fra Nordens Välfärdscenter.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 06.03.2019