Kombinerte ensidige sansetap

Å ha et ensidig hørselstap vil si å ha nedsatt hørsel på det ene øret og normal hørsel på det andre. Å ha et ensidig synstap vil si at synsfunksjonen på det ene øyet er fraværende mens det andre øyet fungerer normalt.

Ensidig hørselstap

Når det er stor forskjell mellom hørselen på venstre og høyre øre, vil bearbeiding av lydsignaler fra siden med hørselstap ofte bli redusert. En kan oppleve at lydsignaler som kommer inn på siden med hørselstap, ikke blir benyttet. Dette er en dynamikk som barnet eller den unge ikke styrer selv.

Personer med ensidig hørselstap kan ha utfordringer knyttet til:

  • lokalisering av lyd – hvilken retning kommer lyden fra?
  • avstandsbedømmelse til lydkilde
  • taleoppfattelse fra den siden som har hørselstap
  • taleoppfattelse og kommunikasjon i støyfylte omgivelse

Ensidig synstap

Barn og unge med et ensidig synstap kan ha problemer med å skaffe seg et overblikksbilde over omgivelsene, bruker gjerne lenge tid på å lokalisere det som skjer og bruker mye energi på dette.

Kombinert

Bildet kan bli ytterligere komplisert der et ensidig hørselstap forekommer i kombinasjon med nedsatt syn på motsatt side eller samme side. Mulighetene for å kompensere sansetapet reduseres betraktelig. Her kreves en nøye tilrettelegging for at et barn eller en ungdom skal kunne utnytte begge sansene maksimalt.

Det er energikrevende å ha et kombinert ensidig sansetap. Ofte får ikke barnet/ungdommen  med seg det som skjer, fordi det tar tid å orientere seg og få en oversikt over omgivelsene.

Når sansene skal brukes til å lokalisere noe spesifikt som skjer i omgivelsene, kan dette ta så lang tid at situasjonsbildet allerede har endret seg og informasjonen går tapt før det er lokalisert.

Mange blir frustrert av dette, noe som lett kan mistolkes til å være utfordrende atferd eller et atferdsproblem. Det er ikke gøy å stadig «glippe» det som skjer i omgivelsene fordi man selv bruker så lang tid på å lokalisere det.

Tidligere la man lite vekt på tilrettelegging ved ensidige hørselsnedsettelser. Så lenge hørselen var god på ett øre, så man ingen grunn til tiltak. Synet på dette har endret seg. Det har vist seg at ensidige hørselstap kan ha konsekvenser for læring og utvikling og gi barn og unge utfordringer både i utdanningssystemet og i det sosiale livet utenfor skolen. Det er derfor hensiktmessig med en bevisstgjøring i miljøene barnet ferdes i.

Mange med kombinert ensidig sansetap kan ha nytte av høreapparat og synshjelpemidler. Det er mange faktorer som har betydning for utbytte av hjelpemidlene, og det er vanskelig å forutsi hvordan den enkelte vil oppleve det.

Kilder

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Permen kan også benyttes til foreldre med større barn.

Les mer

Andersen, K. J. (2010). Små synsvansker – store konsekvenser. Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for hørselshemmede? I Hjelmervik, E., Hartveit, G., & Olsen, W. (Red). Utfordringer og undringer. En samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest. Bergen: Statped skriftserie nr. 98, 19 – 29. Se Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 17.10.2019