Tolk/ledsager-tjeneste

En tolk eller tolk/ledsager fungerer som et bindeledd mellom hørende og mennesker med hørselshemning eller kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet.

NAV hjelpemiddelsentral tilbyr gratis tolk/ledsager-hjelp til for eksempel møter, legebesøk, skolesammenhenger, fritidsaktiviteter eller sosiale sammenhenger.

Både personen med kombinerte syns-/hørselsvansker og den hørende kan ta initiativ til å skaffe tolk/ledsager.

Les mer om tolketjenesten.

Les mer om tolk/ledsager-tjenesten.

Kilder

NAV – tolk. Informasjon fra tolketjenesten for hørselshemmede (tunghørte og døve) og døvblinde.

Lover og forskrifter

Forskrift om stønad til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde. (1997). Forskrift om stønad til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde. Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 15. april 1997 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 10-7 sjette ledd og § 25-15 første ledd, jf. § 10-7 første ledd bokstav g. Hentet 18. oktober 2013, fra Lovdata.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 26.07.2018