Medfødte syns- og hørselsvansker

For at barn og unge som er født med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet skal fungere best mulig ut fra sine forutsetninger, kan det hjelpe å legge til rette for dette på ulike områder.

En person kan oppleve å ha synsvansker når kravene til å se ikke samsvarer med evnen til å se. Denne opplevelsen kan reduseres ved at synevnen bedres, for eksempel ved bruk av hjelpemidler, eller at kravene til å se minskes ved at miljøet legges tilrette.

På samme måte kan en person oppleve å ha hørselsvansker når kravene i omgivelsene ikke harmonerer med evnen til å høre. Dette kan avhjelpes ved at hørselsevnen bedre ved hjelp av hjelpemidler, eller at de miljømessige utfordringene reduseres.

Slik ser vi at et sansetap kan variere fra situasjon til situasjon og fra miljø til miljø. Kombinerte sansetap kan oppleves som mer utfordrende i noen situasjoner, og mer overkommelig i andre situasjoner.

På sidene om tilrettelegging vil du finne informasjon, råd og tips om fysisk tilrettelegging av miljøet, og noen eksempler på aktuelle hjelpemidler for barn og unge.

Du finner også eksempler på tiltak som kan gjøre det lettere å fungere i forskjellige aktiviteter.

Konkrete råd om pedagogisk tilrettelegging i skolen kan du lese mer om på Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 28.10.2019