Fysisk tilrettelegging

Barn og unge med nedsatt syns- og hørselsfunksjon er en uensartet gruppe, og det må derfor alltid tas individuelle hensyn. Behovene for fysisk tilrettelegging vil variere avhengig av blant annet synsfunksjon, hørselsfunksjon, alder og eventuelle tilleggsvansker.

Syn

Barn og unge som er svaksynte vil ofte ha nytte av gode visuelle og fysiske markeringer, mens de som er blinde har behov for fysiske markeringer. Et godt lydmiljø, orden og struktur er viktig for alle barn med nedsatt syn.

Et godt tilrettelagt miljø gjør at barnet:

  • får bedre oversikt
  • kan bevege seg tryggere og sikrere
  • blir mer selvstendig
  • blir mer uavhengig
  • slipper å bruke krefter på å skaffe seg oversikt
  • får mer energi til å delta aktivt i lek og i det sosiale miljøet

Les mer om tilrettelegging ved nedsatt syn.

Hørsel

Gode lys- og lytteforhold gjør det enklere å være en aktiv deltaker når du har nedsatt hørsel. Dette gjelder alle miljøer som barn og unge oppholder seg i.

For offentlige bygninger gjelder kravet om universell utforming. Dette innebærer at bygninger er fysisk tilrettelagt slik at de kan brukes av alle. Kravene til akustikk og belysning i barnehager og skoler er gitt i forskriftene til Plan- og bygningsloven.

Det er barnehageeier som har ansvar for at lokalene tilfredsstiller kravene. Målinger av lydmiljøet blir foretatt av ulike instanser i ulike deler av landet. Noen steder er det NAV Hjelpemiddelsentral som gjør målinger, andre steder er det Hørselssentralen ved sykehuset som har denne oppgaven. Det finnes flere ordninger omkring dette.

Statped kan informere om hvem som utfører målinger på det enkelte sted.

Les mer om tilrettelegging ved nedsatt hørsel.

Hørselshemmede. Kommuner og fylkeskommuner er ansvarlige for grunnopplæringen. Les mer om dette på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Lover, forskrifter og veiledere

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler m.v. (1995). Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Fastsatt ved kgl. res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. Hentet 17. februar 2018, fra Lovdata.no.

Helsedirektoratet. (2014). Miljø og helse i skolen – Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Hentet 17. februar 2018, fra Helsedirektoratet.no.

Les mer

Dansk Blindesamfund. (2012). Tilgængelighed. Hentet 17. februar 2018, fra Dansk Blindesamfund.


										
					
Sist oppdatert 28.10.2019