Tilpasningskurs m.m.

Etter Lov om Folketrygd, § 10-7, gis det rett til opplæringstiltak for mennekser med døvblindhet. Hensikten med tiltaket er å kunne styrke evnen til å klare seg i dagliglivet.

Tiltaket gis som tilpasningskurs. Eikholt – nasjonalt ressurssenter for døvblinde, er tildelt ansvar for å arrangere kursene.

Folketrygden dekker utgiftene for kursdeltaker til reise, tolk/ledsager og kursopplegg, etter godkjenning av det enkelte trygdekontor. Kursdeltaker har rett til å ha med pårørende/ledsager i tillegg til godkjent tolk/ledsager.

Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste, eller annen godtgjøring for ledsager, må tas opp med det lokale trygdekontoret.

Interesse- og brukerorganisasjoner

For kurs, sosialt samvær, turer, dagsentertilbud og kontaktklubber, se interesse- og brukerorganisasjonene.

Foreningen Norges døvblinde gir ut gratis nyhetsavis og ukeblad, produsert i storskrift, punktskrift, lydutgave eller elektronisk. Tilbudet er finansiert av Kultur- og kirkedepartementet.

Foreningen Norges døvblinde (FNDB) – med avdeling for foreldre og søsken. FNDB arbeider for alle grupper døvblinde og syns- og hørselshemmede – både dem som er født med en kombinert syns- og hørselshemming, så vel som dem som har fått det senere i livet. De har en egen informasjonsavdeling.

Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB). LSHDB er en landsdekkende interesseorganisasjon av og for kombinert syns- og hørselshemmede og døvblinde som arbeider for døvblindes rettigheter, for full deltakelse i samfunnet og for å skape gode sosiale miljøer og aktiviteter.

Kilder

Brede, K. S., Hauge, T. S., & Svingen, E. M. (2008). … Er det noen jeg kan snakke med?… Tolk- ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet. Prosjektrapport. Oslo: Skådalen Publication Series No. 27.

Eikholt – nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Eikholt er en nasjonal kompetansetjeneste med hovedvekt på å bygge opp og formidle kompetanse innen kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Eikholt inngår i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde som er en spesialisthelse-tjeneste i Helse Sør-Øst.

NAV – tolk. Informasjon fra tolketjenesten for hørselshemmede (tunghørte og døve) og døvblinde.

Lover, forskrifter og rundskriv

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 11. desember 2015, fra Lovdata.no.

Samferdselsdepartementet. (2001). Honnørrabattordninga – ledsager til døvblinde tilleggslegitimasjonskort. Rundskriv N-3-2001. Hentet 11. desember 2015, fra Regjeringen.no.


										
					
Sist oppdatert 28.10.2019