Tolke- og ledsagerhjelp og «grønt kort»

En tolk eller tolke- og ledsagerhjelp fungerer som et bindeledd mellom hørende, som snakker norsk, og hørselshemmede (tunghørte og døve) eller mennesker med døvblindhet, som snakker tegnspråk eller benytter en annen kommunikasjonsmetode innenfor norsk og tegnspråk.

NAV tolketjeneste formidler tolkeoppdrag og utfører tolking. Det kan være bruk for tolk eller tolke- og ledsagerhjelp i ulike sammenhenger, for eksempel møter, legebesøk, fritidsaktiviteter eller sosiale sammenkomster. Både personen som er døv/har en hørselsnedsettelse og den hørende, kan ta initiativ til å skaffe tolk.

For å få innvilget tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede må man fylle vilkårene i folketrygdlovens § 10-5 eller § 10-6. Man må så sende inn en søknad til NAV tolketjeneste, og vedtak må fattes. Når søknaden er innvilget, kan man bestille tolk fra tolketjenesten til konkrete oppdrag.

Flere typer tolkemetoder

  • tegnspråk/taktilt tegnspråk
  • ulike håndalfabet (enhåndsalfabet eller tohåndsalfabet)
  • haptisk kommunikasjon
  • taletolking
  • skrivetolking

Tolke- og ledsagerhjelp for personer med kombinerte sansetap/døvblindhet innebærer også beskrivelse og informasjon om situasjonen man befinner seg i, samt ledsaging til/fra og underveis i oppdraget.

Les mer om tolketjenesten.

Les mer om tolketjenesten på NAV.no.

Stønader og rabattordninger

Grunnstønad og hjelpestønad

Trygdestønader gis etter spesielle regler, blant annet grunnstønad og hjelpestønad.

Honnørrabattordningen – legitimasjonskort («Grønt kort»)

Sammen med annen legitimasjon gir «det grønne kortet» / «Honnørrabatt – Tilleggslegitimasjon for personer med døvblindhet» rett til honnørrabatt og gratis reise for en ledsager på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte. Ordningen med gratis reise for ledsager gjelder ikke på fly.

Kortet fikk nytt utseende i 2017, og har bankkortformat.

Hvor utstedes «det grønne kortet»?

Honnørrabatt – Tilleggslegitimasjon for personer med døvblindhet / «grønt kort», utstedes av sentrene som inngår i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB):

Kilder

Brede, K. S., Hauge, T. S., & Svingen, E. M. (2008). … Er det noen jeg kan snakke med?… Tolk- ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet. Prosjektrapport. Oslo: Skådalen Publication Series No. 27.

Nasjonal kompetansesenter for døvblinde (NKDB). Hovedoppgaven er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og kombinerte syns- og hørselshemninger, deres pårørende og lokale fagmiljøer.

NAV – tolk. Informasjon fra tolketjenesten for hørselshemmede (tunghørte og døve) og døvblinde.

Regjeringen. (2017). Honnørrabattordningen – Nytt legitimasjonskort for uføretrygdede og blinde. Hentet 18. september 2019, fra Regjeringen.no.

Regjeringen. (2017). Rundskriv N-3/2017 – Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon. Hentet 18. september 2019, fra Regjeringen.no.

Samferdselsdepartementet. (2017). Honnørrabatt for døvblinde med følgje – Utferding av tilleggslegitimasjon (PDF). Rundskriv N-3/2017. Hentet 18. september 2019, fra Regjeringen.no.

Lover

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 18. august 2019, fra Lovdata.no.

Les mer

Eikholt – nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Eikholt er en nasjonal kompetansetjeneste med hovedvekt på å bygge opp og formidle kompetanse innen kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet. Eikholt inngår i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde som er en spesialisthelsetjeneste i Helse Nord RHF. Eikholt er også tildelt et nasjonalt ansvar for tilpasningskurs for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde for bedring av funksjonsevnen i dagliglivet.

Foreningen Norges døvblinde (FNDB) – med avdeling for foreldre og søsken. FNDB arbeider for alle grupper døvblinde og syns- og hørselshemmede – både dem som er født med en kombinert syns- og hørselshemming, så vel som dem som har fått det senere i livet. De har en egen informasjonsavdeling og gir ut gratis nyhetsavis og ukeblad, produsert i storskrift, punktskrift, lydutgave eller elektronisk. Tilbudet er finansiert av Kultur- og kirkedepartementet.

Jungelhåndboka. Jungelhåndboka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan orientere seg i paragrafjungelen og kanskje finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.

Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB). LSHDB er en landsdekkende interesseorganisasjon av og for kombinert syns- og hørselshemmede og døvblinde som arbeider for døvblindes rettigheter, for full deltakelse i samfunnet og for å skape gode sosiale miljøer og aktiviteter.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 18.09.2019