Kommunikasjon, språk og begrep

Samvær rundt matpakken. Tre skolebarn spiser sammen.Språk utvikles først og fremst gjennom kommunikasjon og samspill med andre. Språk har liten mening hvis man ikke har noen å snakke med.

Vi bruker både verbal- (talespråk) og nonverbal kommunikasjon (mimikk, gester, kroppsspråk osv.) når vi snakker sammen.

Etablering av felles oppmerksomhet, felles fokus og felles forståelse er forutsetninger for god kommunikasjon.

Kroppsspråk

Barn og unge som er sterkt svaksynte eller blinde kan ha et annerledes kroppsspråk enn det man er vant til. Andre sanser enn synssansen tas i bruk for å gi og motta signaler. Dette må man som samtalepartner være oppmerksom på. Det kan for eksempel være vanskelig å få blikkontakt, og det kan hende at barnet eller ungdommen vender øret i stedet for blikket mot den han eller hun snakker med.

Begrep

For de fleste seende spiller synet en stor rolle i tilegnelsen av kunnskap og forståelse av omverden. Synet er viktig for å utvikle et godt språk og få innhold i ordene og begreper vi bruker. Personer uten synsnedsettelse skaffer seg store mengder informasjon gjennom bare det å se. I løpet av sekunder har de for eksempel skaffet seg oversikt over et rom, sett hvor vennene er og hva de gjør.

Tre ungdommer samlet rundt brannslokkingsapparat.Ung gutt får veiledning av brannmann i bruk av brannslokkingsappaprat.Ung gutt slokker bål med brannslokkingsapparat.

For barn og unge med nedsatt syn kan det være utfordrende å tilegne seg den samme kunnskapen og få denne oversikten. De må danne seg begreper ved selv å erfare hva ting er og betyr, gjennom mange, konkrete og varierte erfaringer.

Dette kan for eksempel gjøres ved å delta aktivt i sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Da får begreper et innhold og en mening som ellers kan være vanskelige å forstå bare ved å høre om dem. Gjennom selv å ha erfart og deltatt, blir det lettere å bruke begrepene i samtaler etterpå på lik linje med andre.

Synstolking

Synstolking kan bidra til en god språk- og begrepsutvikling for en med nedsatt syn. Å være synstolk betyr at personene rundt barnet/ungdommen gir informasjon om omgivelsene og hva som skjer. Det vil si å beskrive og sette ord på omgivelsene, hvem som er til stede, aktiviteter, hendelser, gjenstander og liknende.

Fysisk tilrettelegging

Et godt tilrettelagt fysisk miljø bidrar til at barn og unge kan bruke krefter på å delta aktivt fremfor å streve med å holde oversikt. For eksempel kan bakgrunnsstøy gjøre det vanskelig å skille ut stemmer og høre hvor lyd kommer fra. 

Les mer om fysisk tilrettelegging.


										
					
Sist oppdatert 14.12.2012