Autismeliknende atferd og vansker

 • Har barnet som er født blind eller sterkt svaksynt autisme eller autismeliknende trekk?
 • Hva kan vi gjøre hvis vi ser uvanlig atferd eller annerledes utvikling hos et barn eller en ungdom som er blind?

Dette er spørsmål som Autismeenheten (Nasjonal kompetanseenhet for autisme) og Statped får henvendelser om jevnlig.

Barn som er født blinde og seende barn med autisme, kan ha en del fellestrekk. Men selv om atferden likner, er det ikke sikkert at det blinde barnet har den organisk betingede tilstanden autisme.

I denne sammenheng kan vi dele autisme eller autismeliknende vansker inn i tre kategorier:

 • Autismeliknende atferd
  En del av atferden likner på det som seende barn med autisme har. Denne atferden medfører ingen betydelige vansker for barnet og kan anses å være innenfor normalområdet for blinde barn.
 • Autismeliknende vansker
  Mye uvanlig atferd og/eller utvikling utover normalområdet for blinde barn. Atferden vil ofte være problemskapende for barnet, men kan knyttes opp mot konsekvensene av å være født blind.
 • Autismespekterforstyrrelser
  Atferd og utvikling er annerledes og klart innenfor autismebegrepet eller autismespekteret. Barnet ville trolig hatt vansker innenfor autismespekteret selv om det hadde vært seende.

Det er en ganske liten prosent av barn og ungdom som er blinde som har diagnoser innenfor autismespekterforstyrrelser, men andelen som har betydelige autismeliknende vansker eller atferd kan være så høy som 30 – 40 %.

Svært mange barn som er født blinde, har noe av den atferden som vi også finner hos seende barn innenfor autismespekteret. Det vanligste er ulike typer stereotypier (også kalt blindismer), for eksempel øyetrykking eller rugging med overkroppen. For blindfødte barn kan det anses normalt å ha slik atferd, så sant den ikke tar helt overhånd.

Sammen med ulike fagmiljøer for autisme, har kompetansesentrene Huseby og Tambartun (Statped) utviklet en dobbeltkompetanse når det gjelder barn som har både synshemning og autisme eller betydelige autismeliknende vansker

Sentrene har utformet en sjekkliste med forslag til spørsmål for å avdekke om et barn står i fare for å utvikle slike vansker. Sjekklisten er i utgangspunktet beregnet på barn mellom 0 og 4 år, men den kan anvendes på eldre barn også. Det er viktig at det settes inn ekstra innsats så tidlig som mulig for disse barna. De har behov for oppfølging og tiltak basert på spesialkompetanse om kombinasjonen av synstap og autismevansker. Slik oppfølging kan Statped, fagavdelingene for syn, tilby.

Mental overbelastning

Å være født blind eller med en alvorlig synsnedsettelse ser ut til å medføre en økt risiko for mental overbelastning. Grunnen til dette er ikke minst utfordringer knyttet til å forstå og mestre mangfoldet i verden når en ikke ser.

Årsaker til overbelastning hos et blindt barn kan være

 • lite eller ingen forberedelser før noe skjer
 • manglende oversikt
 • manglende forutsigbarhet
 • for mange eller for sterke sanseinntrykk
 • for lite mulighet til egenkontroll og selvbestemmelse
 • vansker med å forstå andre
 • vansker med å bli forstått av andre
 • ikke nok aktiviteter som gir mening
 • for mange eller for vanskelige krav og forventninger
 • fysisk eller psykisk smerte, slik som sorg eller angst

Hvis barnet har tilleggsvansker, øker faren for overbelastning.

Et barn som blir overbelastet kan uttrykke dette ved

 • passivitet, klarer ikke ta initiativ
 • vansker med å forholde seg aktivt til andre mennesker
 • ulike typer utfordrende atferd som
  • sinne
  • fortvilelse
  • selvskading
  • skading av andre

Tiltak

De tiltakene vi har til rådighet er basert på en samordning av metodikk og forståelse – hentet fra fagfeltene om synshemning og autisme. Tiltakene kan utformes på grunnlag av årsakene til overbelastning som er nevnt over, og kan ofte bidra til å redusere overbelastningen. Barnet vil kunne få mulighet til å bruke kreftene sine på lek, læring, glede og utvikling mer enn på strategier for å beskytte seg selv mot forvirring og utrygghet.

Mer informasjon

Statped – spesialpedagogisk støtte, kan kontaktes for mer informasjon.

Kilder

Bjørlo, B., Brandsborg, K., Jeremiassen, R., & Loe, T. (2009). «Tidlig oppdagelse av autisme og autismeliknende vansker hos små barn som er blinde (0 – 4 år).” – Rapport fra et fagutviklingsprosjekt.

Bjørlo, B., Brandsborg, K., Jeremiassen, R., & Loe, T. (2009). Sjekkliste for tidlig oppdagelse av autisme og autismelignende vansker hos små barn som er født blinde (0 til 4 år). Lista bør brukes av, eller i nært samarbeid med, fagfolk som har solid kunnskap om blinde småbarn og deres utvikling. Den kan være spesielt nyttig når det er usikkerhet eller uro om et blindt barns utvikling og atferd. Den kan bidra til at en mistanke blir avkreftet eller bekreftet og til å få nyansert innholdet i en mistanke.

Brandsborg, K. (2004). Til forveksling lik autisme? Mulige sammenhenger mellom blindfødthet og autismeliknende vansker. Spesialpedagogikk 69(8), s. 41-50.

Brandsborg, K. (2012). Blindhet, autismeliknende vansker og autisme. Autismeliknende vansker hos blinde barn i et overbelastningsperspektiv. Spesialpedagogikk 77(10), s. 12-19.

Les mer

NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier - ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier. NevSoms diagnoser er nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom. Hypersomniene er idiopatisk hypersomni, Kleine-Levins syndrom og narkolepsi.

Autismeforeningen i Norge. Autismeforeningen er en sammenslutning av mennesker med diagnose innen autismespekteret, herunder Asperger syndrom, foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte. Autismeforeningen har omtrent 4500 medlemmer og lag i alle fylker.

Statped – spesialpedagogisk tjeneste. Spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner som støtter opp under arbeidet med å realisere opplæringslovens bestemmelser om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte behov.


										
					
Sist oppdatert 29.11.2016