Tilrettelegging

Kontrast og taktilt mønster på gulvFor at barn og unge med nedsatt syn skal fungere best mulig ut fra sine forutsetninger, kan det hjelpe å legge til rette for dette på ulike områder.

En person kan oppleve å ha synsvansker når kravene til å se ikke samsvarer med evnen til å se. Denne opplevelsen kan reduseres ved at synevnen bedres, for eksempel ved bruk av hjelpemidler, eller at kravene til å se minskes, ved at miljøet legges tilrette.

På sidene om tilrettelegging vil du finne informasjon, råd og tips om fysisk tilrettelegging av miljøet, og noen eksempler på aktuelle hjelpemidler for barn og unge.

Du finner også eksempler på tiltak som kan gjøre det lettere for personer med ulike synsfunksjoner å fungere i forskjellige aktiviteter.

Overgangene fra barnehage til skole, fra barneskole til ungdomsskole og ungdomsskole til videregående opplæring vies spesiell oppmerksomhet, da dette kan være sårbare perioder i barn og unges liv.

Konkrete råd om fysisk- og pedagogisk tilrettelegging i skolen kan du lese mer om på Statped sine nettsider.

Les mer

Statped – Statlig spesialpedagogisk støtte. Statped tilbyr tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får god og tilrettelagt opplæring og tilfredsstillende læringsutbytte som fører til mestring.


										
					
Sist oppdatert 06.05.2020