Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Utsnitt av klasserom med fem barn, der en av dem bruker PC med forstørret skrift. IKT-hjelpemiddel for barn og unge som er svaksynte, kan for eksempel være en datamaskin (PC) med eller uten forstørringsprogram.

 

 

 

 

 

 

Andre eksempler på datatekniske hjelpemidler

  • PC med eller uten lydprogram
  • PC med stor skjerm – helst på terminalarm
  • PC med vanlig tastatur, eventuelt med store bokstaver og gode kontraster
  • lesebrett (lett å forstørre bildet)
  • nettbrett
  • mobiltelefon med eller uten spesialprogramvare
  • forenklet tastatur (trykkfølsom styreplate) som kan tilpasses den enkelte brukers behov og gjøre det lettere å betjene datamaskinen

Det er skoleeiers (kommunen eller fylkeskommunen) plikt å skaffe utstyr som elevene trenger i opplæringen.

Folketrygdens tilskuddsordning til ordinært datautstyr ble avviklet i 2010. NAV gir ikke tilskudd til standard datautstyr til andre enn grunnskoleelever med spesifikke lese- og skrivevansker.

Det kan søkes om stønad fra NAV til spesialtilpassede datatekniske hjelpemidler etter særlige retningslinjer fastsatt av Arbeids- og velferdsetaten.

Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral via PPT eller skole for å få råd om hvilket datautstyr som vil egne seg dersom barnet/ungdommen har behov for spesialtilpasning av utstyret.

Les mer om bruk av IKT.

Kilder

Arbeids- og sosialdepartementet. (2014). Gjeninnfører tilskudd til PC for skoleelever med lese- og skrivevansker. Hentet 10. februar 2020, fra Regjeringen.no.

Fylkesmannen. Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgåver og er klage- og tilsynsstyresmakt med oppdrag frå fleire departement.

Grini, K. (2009). På vei mot punktskrift. Bruk av Flexiboard i punktskriftopplæringen for et blindt barn med sammensatte vansker. Masteroppgave, Universitetet i Oslo, Oslo.

NAV – datahjelpemidler. Spesialtilpasning av datautstyr og spesielt tilrettelagt programvare kan gjøre dagligliv og arbeidsliv enklere for personer med nedsatt funksjonsevne.

NAV – Hjelpemiddelsentral. Kontaktinformasjon til hjelpemiddelsentralene.

NAV – hjelpemidler. Hva har du vansker med? Finn informasjon om hjelpemidler.

Pukstad, T., & Haugen, J. G. (2014). iPad og svaksynte – hvordan bruke iPad i skolen. Statped skriftserie nr. 108. Hentet 10. februar 2020, fra Statped.no.

Lover og forskrifter

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 10. februar 2020, fra Lovdata.no.

Forskrift om stønad til hjelpemidler mv. (1997). Forskrift om stønad til hjelpemidler m.v. til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen. Hentet 10. februar 2020, fra Lovdata.no.


										
					
Sist oppdatert 10.02.2020