Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

Utsnitt av klasserom med fem barn, der en av dem bruker PC med forstørret skrift. IKT-hjelpemiddel for barn og unge som er svaksynte, kan for eksempel være en datamaskin (PC) med eller uten forstørringsprogram.

Folketrygdens tilskuddsordning til ordinært datautstyr ble avviklet fra og med 1. juli 2010.

Det er skoleeiers (kommunen eller fylkeskommunen) plikt å skaffe utstyr som elevene trenger i opplæringen.

 

 

Kunnskapsdepartementet (2011) skriver:

Rettigheter til nødvendig utstyr i opplæringen gjelder uavhengig av kommunen eller fylkeskommunens økonomi. Som skoleeier er kommunen og fylkeskommunen pliktig til å stille læremidlene som trengs til rådighet. Foreldre og foresatte kan klage til fylkesmannen dersom de mener at skoleeier ikke følger loven.

Det kan søkes om stønad fra NAV til spesialtilpassede datatekniske hjelpemidler etter særlige retningslinjer fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Ta kontakt med NAV hjelpemiddelsentral via PPT eller skole for å få råd om hvilket datautstyr som vil egne seg dersom barnet/ungdommen har behov for spesialtilpasning av utstyret.  

Les mer om bruk av IKT.

Eksempler

  • PC med eller uten forstørringsprogram
  • PC med eller uten lydprogram
  • PC med stor skjerm – helst på terminalarm
  • PC med vanlig tastatur, eventuelt med store bokstaver og gode kontraster
  • lesebrett (lett å forstørre bildet)
  • mobiltelefon med eller uten spesialprogramvare
  • forenklet tastatur (trykkfølsom styreplate) som kan tilpasses den enkelte brukers behov og gjøre det lettere å betjene datamaskinen

Kilder

Fylkesmannen. Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgåver og er klage- og tilsynsstyresmakt med oppdrag frå fleire departement.

Grini, K. (2009). På vei mot punktskrift. Bruk av Flexiboard i punktskriftopplæringen for et blindt barn med sammensatte vansker. Masteroppgave, Universitetet i Oslo, Oslo.

IT for synshemmede barn. Sluttrapport fra prosjekt. Et prosjekt i regi av Helse og Rehabilitering. Prosjektledelse: MediaLT. Oslo 2003.

Kunnskapsdepartementet (2011). Rett til PC. Hentet 31. juli 2012, fra Regjeringen.no.

NAV – hjelpemiddelsentral. Informasjonsside fra NAV hjelpemiddelsentral.

NAV – hjelpemidler. Informasjonsside fra NAV hjelpemidler.

Pukstad, T., & Haugen, J. G. (2012). iPad og svaksynte – hvordan bruke iPad i skolen. Statped skriftserie nr. 108. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Lover og forskrifter

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr.19. Hentet 3. april 2012, fra Lovdata.no.

Forskrift om stønad til hjelpemidler mv. (1997). Forskrift om stønad til hjelpemidler m.v. til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen. Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Arbeids- og inkluderingsdepartementet) 15. april 1997 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd. Hentet 31. juli 2012, fra Lovdata.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 17.10.2013