Føtalt alkohol spekter forstyrrelse – Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD)

Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) er en internasjonal samlebetegnelse på et bredt spekter av skader på fosteret som er forårsaket av at mor har brukt alkohol i svangerskapet. På norsk brukes betegnelsen føtalt alkohol spektrum forstyrrelse eller føtalt alkoholsyndrom (FAS).

Norsk helseinformatikk skriver dette:

Hva er føtalt alkoholsyndrom?

Føtalt alkoholsyndrom (FAS) er en medfødt tilstand som skyldes mors inntak av alkohol under svangerskapet. FAS er betegnelsen på den alvorligste alkoholrelaterte tilstanden hvor fosteret har forandret utseende, er veksthemmet og har påvisbar hjerneskade. Men alkoholen kan også ha en rekke skadelige effekter på fosteret hvor skaden ikke er like tydelig, det kan vise seg ved senere lærevansker, hyperaktivitet o.l. Slike forandringer kalles FASD- spekteret av føtale alkoholskader. FASD forekommer langt hyppigere enn FAS.

Sakset fra Norsk helseinformatikk (NHI.no).

Årsaker

FASD kan bare skyldes bruk av alkohol i svangerskapet. Det kan ikke skyldes tidligere bruk av alkohol, eller det å komme fra et alkoholisert hjem, eller fra fars alkoholbruk. FASD kan ikke arves.

Sitat fra heftet: Åpne for læring, s. 7.

Risikoen for å utvikle FASD er kun tilstede dersom mor har brukt alkohol i svangerskapet. Men mange barn som har vært utsatt for alkohol før fødselen, utvikler ikke FASD.

De følgende fem faktorene kan påvirke risiko og omfang for å utvikle FASD i svangerskapet:

  • mengden av alkohol
  • tidspunkt for alkoholinntak
  • sårbarheten til fosteret
  • morens genetiske bakgrunn
  • andre faktorer knyttet til moren, deriblant antall tidligere fødsler

Definisjon

Man deler ofte opp i undergruppene føtalt alkoholsyndrom og føtalt alkoholeffekter.

Føtalt alkoholsyndrom (FAS)

Denne diagnosen innebærer veksthemning og skader på sentralnervesystemet. De karakteristiske ansiktstrekkene er smal overleppe, glatt leppefure og korte øyespalter. Det bør også være kjent at mor drakk alkohol under svangerskapet.

Føtalt alkoholeffekter (FAE)

Andre begrep er partiell-FAS eller del-FAS.

FAE er en betegnelse, ikke en diagnose. Det brukes når det er alkoholrelaterte skader i sentralnervesystemet, men der barnet ikke har de karakteristiske ansiktstrekkene som en finner ved FAS.

Andre betegnelser/begrep som benyttes er:

  • ARND (Alcohol Related Neurodevelopment Disorder)
  • ARBD (Alcohol Related Birth Defects)

Skadene ved FAE er mer diffuse. Det kan være manglende sosial tilpasningsevne, konsentrasjonsproblemer og matematikkvansker.

Dette er skader som vil følge barna opp i voksen alder og som kan kreve tilrettelegging når det gjelder både skole og arbeid.

I voksen alder kan disse mer diffuse skadene vise seg i form av utforinger i arbeidslivet og i relasjoner til andre mennesker.

Syn og hørsel

Det er rapportert om både syns- og hørselsproblematikk hos mennesker med FASD. Innen syn dreier det seg om skjeling og umoden synsnerve. Når det gjelder hørsel kan det være sensorinevrale og intermitterende mekaniske hørselstap.

Film

Født med alkoholskade – en film om unge med FASD. Film produsert ved Sørlandet kompetansesenter i samarbeid med KoRus-Sør og R-Bup, og finansiert av Helsedirektoratet. Filmen er informativ og egner seg for de som jobber med FASD eller andre som er berørt.

Recovering Hope. Amerikansk film om alkoholrelaterte fosterskader produsert av Department of Health and Human Services. Oversatt til norsk. Inneholder både faktainformasjon og mødres fortellinger. Filmen er gratis.

Kilder

Bruarøy, S., Lægreid, L. M., & Reigstad, H. (2005). Fosterskade ved alkoholbruk i svangerskap. Tidsskrift for Den norske legeforening, 125(4), 445-7. Hentet 11. desember 2017, fra Tidsskrift for Den norske legeforening.

Kompetansesenter rus – region sør/Borgestadklinikken/Blå Kors Sør, & Statped. (2012). Åpne for læring. Opplæring av barn og unge med Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD. Hentet 11. desember 2017, fra Statped.no.

Norsk forening for rusmiddelskadde barn. Foreningen ble dannet av en gruppe fosterforeldre i 2008, fordi det er stort behov for informasjon om hvordan man omgås barn som er skadet av rusmidler og spesielt alkohol.

Norsk helseinformatikk. Helsenettside, som er oppdatert av leger. De utgir Norsk Elektronisk Legehåndbok.

Les mer

Borgestadklinikken – Blå Kors Sør. En spesialisthelsevirksomhet for rus- og avhengighetsproblematikk. Borgestadklinikken er landets største behandlingsinstitusjon for mennesker med rus-og avhengighetsrelaterte problemer og deres familier.

FAS föreningen – för gemenskap, stöd och information om alkoholrelaterade fosterskador. Svensk nettside med informasjon og kunnskap om fosterskader forårsaket av alkoholbruk i svangerskapet.

Thormann, I. (2005). Medfødte alkoholskader. Omsorg og behandling. Danmark: Gyldendal Akademisk.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019