Døvblindhet

Døvblindhet er en funksjonshemning som oppstår som følge av kombinert alvorlig syns- og hørselstap. Noen personer med døvblindhet er helt døve og blinde, andre har både syns- og hørselsrester.

Kombinasjonen av funksjonsnedsettelsene reduserer gjensidig mulighetene for å utnytte eventuelle syns- og hørselsrester. Dette medfører at døvblinde ikke uten videre har nytte av tiltak for synshemmede eller hørselshemmede.

Døvblindhet medfører vanskeligheter knyttet til kommunikasjon, informasjonstilegnelse og mobilitet. Dette krever spesielle hensyn og tilrettelegging når det gjelder utdanning, opplæring, arbeidsliv, sosialt liv, kulturelle aktiviteter og informasjon.

Døvblindhet betraktes som en egen funksjonshemning som krever spesielle tilnærminger for å kommunisere og mestre dagliglivets funksjoner.

Det er vanlig å skille mellom medfødt døvblindhet og ervervet døvblindhet.

Kilder

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. (2015). Kombinert sansetap. Om ervervet døvblindhet. Hentet 5. mars 2019, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Nasjonal kompetansesenter for døvblinde. (2015). Personer med medfødt døvblindhet – hvordan kan vi forstå hverandre? Hentet 5. mars 2019, fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB).

Les mer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Hovedoppgaven er først og fremst å gi tilbud og tjenester til personer med døvblindhet og personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse, deres pårørende og lokale fagmiljøer.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCdb). NKCdb är en övergripande svensk nationell resurs. En av de viktigaste uppgifterna för NKCdb är att samla, utveckla och på olika sätt förmedla kunskaper om dövblindhet, till olika samhällsaktörer på olika nivåer.

Socialstyrelsen. (ukjent dato). Døvblindhed. Hentet 5. mars 2019, fra Socialstyrelsen.


										
					
Sist oppdatert 05.03.2019