Prematuritet

Barn som fødes før utgangen av 37. svangerskapsuke omtales som et barn som er for tidlig født eller et prematurt barn. Når barnet er født før 32 uker brukes betegnelsen meget prematurt barn og før 28 uker ekstrem prematuritet.

Barn som er født for tidlig er mer utsatt for mulige skader enn barn som er født på termin. De vanligste skadene ved prematuritet kan være cerebral parese, epilepsi, syns- og hørselsnedsettelse. De vanligste synsnedsettelsene er prematuritetsretinopati (ROP), strabisme (skjeling) og hjernesynshemning (CVI).

Når det gjelder hørselstap, så er sensorinevrale hørselstap vanlig hos 3 – 4 % av barn med lav fødselsvekt.

Kilde

Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde. (2010). Prematuritet (for tidlig fødsel) og sansehemning. Hentet 17. august 2012, fra Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde. 

Les mer

Eriksen, S. (2010). Premature barn og senfølger. 5. års oppgave medisinstudiet, Universitetet i Tromsø, Tromsø.

Rarelink – Nordisk lenkesamling og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser. Dette er en lenkesamling for sjeldne tilstander/diagnoser. Rarelink er en god kilde til kvalifisert informasjon for både brukere og fagpersoner.

Sosial- og helsedirektoratet. (2007). Faglige retningslinjer for oppfølging for tidlig fødte barn. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Hentet 17. august 2012, fra Helsedirektoratet.

Videncenter for døvblindfødte. (ukjent dato). Præmaturitet. Hentet 17. august 2012, fra Videncenter for døvblindfødte, Socialstyrelsen.


										
					
Sist oppdatert 30.08.2012