Hjernerelatert synshemning (CVI)

Hjernerelaterte synsvansker, hjernebetingede synsvansker, hjernesynshemning, cerebrale synsforstyrrelser, Cerebral Visual Impairment, Cortical Visual Impairment og CVI er alle betegnelser som blir brukt om synsvansker forårsaket av skader, sykdommer eller tilstander i hjernen.

Disse synsvanskene kan ikke relateres til skader i selve øyet. For de fleste er synsnedsettelsen forårsaket av en medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade knyttet til medisinske komplikasjoner eller et syndrom. I tillegg til synsvanskene kan det være andre sansetap og/eller skader som påvirker den motoriske, kommunikative og kognitive utviklingen.

For mange barn med CVI tar det tid før diagnosen stilles, men diagnosen er viktig å avdekke og tilrettelegge for siden det påvirker utdanningsløpet og senere arbeidsliv.

Hjernesynshemning er en funksjonell skade og innebærer i større eller mindre grad vansker med å motta, bearbeide, tolke og forstå visuell informasjon. Skaden kan i tillegg ramme skarpsyn, synsfelt, kontrastsyn, fargesyn, lystilpassing og øynenes motorikk.

Synsundersøkelser konkluderer ofte med normalt eller bare moderat nedsatt skarpsyn (visus). Dette kan være vanskelig å forstå for omgivelsene, som oppfatter at personen med CVI kan ha vansker med for eksempel å tolke farger, form og bevegelse, skille ut detaljer fra helheter i for eksempel bilder og kjenne igjen ansikter.

Kunnskap om synsvansker ved ulike diagnoser og tilstander, og kunnskap om selve grunntilstanden eller diagnosen, er viktig for å kunne legge til rette for personer med CVI.

Film

Wilhelmsen, G. B. (2010). Film: Kan det være synet? Høgskolen i Bergen: Mediesenteret.  Synsvansker etter hjerneskader er langt mer utbredt enn man kunne tro. I denne informasjonsfilmen gis det mye nyttig informasjon om nevrologiske synsvansker, opplæring og rehabilitering. Filmen er laget av Gunvor B. Wilhelmsen og produsert med støtte fra Helsedirektoratet.

Kilder

Borch, T. G., Fasting, Aa. F., Gomnæs, K., Grini, K., & Rime, I. (2009). Barn med nedsatt syn og sammensatte vansker. Internt dokument. Oslo: Huseby kompetansesenter.

Fasting, Aa. F. (2005). Økende interesse for kunnskap om hjernesynshemning hos barn. I S. M. Sydnes (red), Syn 2005. En samling artikler og tekster fra Huseby og Tambartun kompetansesentre (s. 55-58).

Mostad, A. (2005). CVI – den diffuse synshemningen. I S. M. Sydnes (red), Syn 2005. En samling artikler og tekster fra Huseby og Tambartun kompetansesentre (s. 59-64).

Statped. (2016). Hjernesynshemning (CVI). Hentet 29. januar 2020, fra Statped.no.

Les mer

Diderichsen, J. (2002). Cerebrale synsforstyrrelser – cerebral/cortical visual impairment, CVI. CP-bladet, nr. 2, s. 7-9.

Dutton, G. N., & Jacobson, L. K. (2001). Cerebral visual impairment in children. I Seminars in Neonatology. Volume 6, Issue 6, December 2001, Pages 477-485. Hentet 29. januar 2020, fra Science Direct.

Roman-Lantzy, C. (2007). Cortical Visual Impairment: An Approach to Assessment and Intervention. USA: AFB Press.

Zihl, J., & Dutton, G. N. (2016). Cerebral Visual Impairment in Children. Hentet 29. januar 2020, fra SpringerLink.


										
					
Sist oppdatert 29.01.2020