Fysisk aktivitet

Skileik kontrastfarger og utstyr

Menneskekroppen er skapt for bevegelse. Man kan si at det lille barnet selv tar initiativ til fysisk aktivitet ved at det utforsker og erfarer omgivelsene gjennom fysiske bevegelser.

Bevegelse og fysisk aktivitet er med på å utvikle barnets motoriske og intellektuelle evner. Gjennom bevegelse får det erfaringer som går ut over det rent kroppslige. Bevegelse og fysisk utfoldelse gjør at vi utvikles som hele mennesker.

Fysisk aktivitet for barn under skolealder, vil ofte være uorganisert. Eksempler på dette kan være lek, friluftsliv og all form for fysisk utfoldelse i barnehage og hjemme.

Når barnet har en hørselsnedsettelse

Barnets hørselstap gir i seg selv gir ingen begrensninger når det gjelder å bruke kroppen. I lek, aktivitet og samvær med andre, er det likevel viktig at de voksne er bevisste på barnets behov.

Barnet kan for eksempel ha behov for hjelp til å forstå hvilke lekeregler som til enhver tid gjelder og når det er aktivitetsskifte. Det er den voksnes ansvar å hjelpe barnet med å forstå dette.

Noen gode råd

Selv om de fleste aktiviteter er uorganiserte i denne aldersgruppen, er det noen barn som begynner på organiserte aktiviteter før skolealder. Det er da generelt viktig å holde en god og tett dialog med de ansvarlige for aktiviteten for på den måten å bidra til likeverdig deltakelse.

Eksempler på organiserte aktiviteter

Vannaktiviteter

Ved vannaktiviteter, som for eksempel svømming, har barnet ofte tatt av CI eller høreapparat. Barnet har da liten eller ingen respons på lyd og kan derfor ha vansker med å høre tale.

Visuell formidling blir derfor særlig viktig i slike sammenhenger.

Det er viktig å huske på:

 • Gi mest mulig informasjon/beskjeder om aktiviteten før barnet går i vannet.
 • Benytt visuelle tegn som for eksempel:
  • rødt kort = «Kom til kanten av bassenget!»
  • rosa kort = «Fri lek.»
  • grønt kort = «Individuell øvelse/tren selv.»
 • Etterprøv etter hver aktivitet for å forsikre at barnet kjenner de gjeldene reglene eller instruksjonene.

I forbindelse med vannaktiviteter/svømming, er det også hensiktsmessig at mest mulig av den praktiske informasjonen gis skriftlig til foreldre/foresatte.

Lagidretter

I lagidretter eller ved annen fysisk aktivitet der flere barn er i gruppe, kan det forekomme at informasjon fra lederen eller den voksen gis fortløpende og at barna selv er i bevegelse når beskjeder gis.

Det kan derfor være hensiktsmessig å ha faste rutiner for hvordan beskjeder skal gis.

Eksempler på dette kan være:

 • Stopp alltid aktiviteten når nye regler innføres.
 • Benytt visuelle tegn (fargede kort), håndbevegelser eller koder som alle kjenner betydningen av.
 • Etterprøv om barnet har forstått beskjeden ved å spørre: «Hva gjør du hvis…?» «Hvor mange ganger er det tillatt å …?»

Cochleaimplantat (CI)

Barn med CI vil med riktig tilrettelegging og gode rammer kunne delta i fysisk aktivitet på en likeverdig måte som hørende barn. Det er viktig å være klar over at når CI er tatt av, vil barnet vanligvis ikke kunne respondere på lyd.

De voksne (for eksempel barnehagepersonalet) må være kjent med funksjon og bruk av CI. Ved bading og dusjing må barnet ta av CI, med mindre de ytre delene av CI er beskyttet med spesialdesignet dekking som tilhører prosessoren.

Det er også svært viktig at en finner løsninger hvis CI må tas av, for barnet vil da ikke kunne respondere på lyd. I denne sammenheng er det hensiktsmessig at de ansvarlige voksne får god informasjon i skriftlig form.

Hvis barnet ikke har på CI, vil det være nødvendig med visuell støtte for å formidle budskap eller beskjeder. Visuell støtte kan være tydelig kroppsspråk, enkle naturlige tegn og faste fargekoder (for eksempel rødt ark = «stopp», grønt ark = «fri lek»).

I situasjoner hvor barnet er uten CI, er det viktig med god visuell oversikt over den sosiale situasjonen. Barnet må kunne se de voksne og lekekameratenes ansikt og kroppsspråk.

Kilder

Jagtøien, G. L., & Hansen, K. (2000). I bevegelse – sansemotorikk, leik, observasjon. Kroppsøving i skolen. Oslo: Gyldendal.

Oslo Universitetssykehus. (uten dato). Cochleaimplantat (CI). Hentet 27. august 2018, fra Oslo Universitetssykehus.


										
					
Sist oppdatert 27.08.2018