Talespråk med tegn

Voksen bruker tegn når hun snakker med barnegruppen.Voksen som snakker og bruker tegn til barnegruppen.

Mange har nytte av tegn ved siden av talt språk i kommunikasjonen. Gjennom årene har det eksistert ulike former og betegnelser på kombinasjonen av talt og tegnet kommunikasjon, som for eksempel:

  • tegn-til-tale
  • tegn som støtte til tale (TSS)
  • tegnspråknorsk
  • norsk med tegnstøtte (NMT)

Hva er norsk med tegnstøtte (NMT)?

Norsk med tegnstøtte (NMT) er talespråk kombinert med enkelttegn, mimikk og kroppsspråk. NMT er ikke et selvstendig språk, men en alternativ kommunikasjonsstrategi.

Det er norsk talespråk som er utgangspunktet for NMT, og det er talespråket som skal støttes med tegn. Det er derfor viktig å opprettholde flyten, intonasjonen og innholdet i talespråket.

NMT stimulerer:

  • hørselen – gjennom tale
  • synssansen – gjennom tegn, mimikk og kroppsspråk

Dette kan være en støtte i begrepsinnlæringen for barn som kan høre noe talespråk. NMT kan gjøre munnavlesning og oppfattelse av tale lettere.

Kommunikasjonen skiller seg fra tegnspråk. Tegnspråk er et eget språk med egen gramatikk og oppbygging – slik ulike språk har.

Hvem kan ha nytte av NMT?

Barn med nedsatt hørsel kan han nytte av NMT. Barn med normal hørsel, men med ulike typer av kommunikasjonsvansker, kan også ha utbytte av NMT. Det kan for eksempel være barn med autisme, Downs syndrom eller multifunksjonshemning.

Kort oppsummering

  • NMT er talespråk kombinert med tegn for de mest meningsbærende ordene.
  • NMT brukes for å styrke talespråkinnlæring og talespråkoppfattelse hos personer med hørselshemning.
  • NMT kan være en støtte i begrepsinnlæringen i talespråk.
  • NMT kan være en støtte også for personer som hører normalt, men som av ulike årsaker har problemer med å kommunisere.

Hvor kan en lære NMT?

Statped, statlig spesialpedagogisk tjeneste, tilbyr kurs i NMT.

Karlstadmodellen

En språkutviklingsmodell som blant annet benytter tegn i kombinasjon med tale, er Karstadmodellen.

Les mer om Karlstadmodellen.

Kilde

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet til god utvikling. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.

Les mer

Enger, M. M., & Morsund, T. E. (uten dato). Tegnsang - sangbok for gode venner. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Ett skritt foran – et tegn- og språkkurs. Målet er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn (eller unge og voksne) som trenger tegn som støtte i den daglige kommunikasjonen, ved å inspirere omgivelsene til å bli gode modeller som viser veien videre til språklig utvikling.

Hansen, Aa. L., Garm, N., & Hjelmervik, E. (red.) (2009). Hørsel – språk og kommunikasjon. En artikkelsamling. Statped skriftserie nr. 70. Trondheim: Møller kompetansesenter. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Statped. (2013). Gynge, gynge lille venn. Syng med tegn. Bok, sangkort og DVD. Hentet 12. mars 2015, fra Statped.no.

Statped. (2012). Mine tegn. Babyboka. Bok og DVD. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Statped. (2013). Mine tegn i barnehagen. Bok og DVD. Hentet 31. januar 2017, fra Statped.no.

Tegnordbok.no er en ordliste med tegn for de mest vanlige ord og uttrykk i norsk tegnspråk. Her kan man se hvordan tegnene utføres. Nettsidene inneholder også eksempler på setninger på tegnspråk. Tegnordboka kan benyttes fritt av alle som ønsker å lære tegn.

Tegnstart. TegnStart er et interaktivt program med mange ulike aktiviteter for å lære seg norsk tegnspråk.


										
					
Sist oppdatert 26.08.2020