Tidlig samspill

Samspillet og den fysiske kontakten mellom barnet og foreldrene eller andre nærpersoner det første leveåret er grunnleggende for språklig og sosial utvikling. Barnets signaler må tolkes og besvares slik at barnet får erfare at det kan påvirke omgivelsene med sine handlinger.

For at dette viktige, tidlige samspillet skal komme i gang, må det være fokus på:

 • felles oppmerksomhet
 • turtaking
 • imitasjon

Dette er prossesser som vi gjør automatisk med barn som hører, uten å reflektere over det.

Barn som har nedsatt hørsel

Barn med nedsatt hørsel gir av og til mindre respons enn det vi forventer. Reaksjonsmønsteret skiller seg kanskje litt fra det omsorgspersonene kjenner fra andre barn. Dette kan skape usikkerhet hos foreldre og andre nære personer. Da er det viktig å holde fast ved samspillet, slik at evnen til kommunikasjon blir stimulert.

Det er enkelt å rette oppmerksomheten mot et smilende barn som strekker seg mot oss. Men når barnet vender hodet bort, kan vi tolke det som om barnet er uinteressert. Resultatet kan være at vi lar barnet være i fred.

Den egentlige grunnen til at barnet snur seg bort kan være at barnet ikke har oppfattet at det har vår oppmerksomhet. Vi må være tydelige i kommunikasjonen og la barnet se at vi inviterer til samspill.

Tips i samspillet

I samspill med barnet er det lurt å:

 • skape gode samspillsituasjoner med tanke på turtaking
 • gi barnet nærhet og kroppskontakt
 • ha felles oppmerksomhet om personer, objekter og aktiviteter
 • være oppmerksom på barnets initiativ
 • gripe tak i det barnet gjør og sier slik at det får oppleve sine egne innspill som interessante
 • gi barnet god tid til å uttrykke seg og svare på henvendelser, med gester, tegn, kroppsspråk og/eller ord
 • legge til rette for variasjon i aktiviteter og opplevelser sammen med andre
 • sette ord og/eller tegn på gjenstander, aktiviteter, hendelser, hvem som er til stede og liknende
 • oppmuntre til å bruke alle sansene

Les mer

Barne-, ungdoms-, og familieetaten (Bufetat). (2015). Bedre samspill med barna - åtte tema. Fra denne siden kan man laste ned brosjyrene på ulike språk: 8 temaer for godt samspill. Hentet 23. oktober 2015, fra Bufetat.

Hansen, Aa. L., Garm, N., & Hjelmervik, E. (red.) (2009). Hørsel – språk og kommunikasjon. En artikkelsamling. Statped skriftserie nr. 70. Trondheim: Møller kompetansesenter. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

International Child Development Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDP programmet ble utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved Universitetet i Oslo. ICDP programmet er anerkjent og benyttet av blant andre UNICEF og WHO.

Marte Meo. Metode som har vært brukt i Norge siden1990 og har i hovedsak vært brukt for å styrke og utvikle samspillet mellom foreldre og barn.

von Tetzchner, S. (2012). Utviklingspsykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 23.10.2015