Ensidig hørselstap

Å ha ensidig hørselstap vil si å ha nedsatt hørsel på et øre og normal hørsel på det andre.

Når det er stor forskjell mellom hørselen på venstre og høyre øre, vil bearbeiding av lydsignaler fra siden med hørselstap ofte bli redusert. En kan oppleve at lydsignaler som kommer inn på siden med hørselstap, ikke blir benyttet. Dette er en dynamikk som personen ikke styrer selv.

Barnet med ensidig hørselstap kan ha utfordringer knyttet til:

  • lokalisering av lyd – hvilken retning kommer lyden fra?
  • avstandsbedømmelse til lydkilde
  • taleoppfattelse fra den siden som har hørselstap
  • taleoppfattelse og kommunikasjon i støyfylte omgivelser

Tidligere la man liten vekt på tilrettelegging ved ensidige hørselsnedsettelser. Så lenge hørselen var god på ett øre, så man ingen grunn til tiltak. Holdningen til dette har endret seg.

Det har vist seg at ensidige hørselstap kan ha konsekvenser for læring og utvikling og gi barnet utfordringer både i barnehage, skole og i det sosiale livet. Det er derfor viktig med en bevisstgjøring i miljøene barnet ferdes i.

Gutt på hørselssentral. Ser på propp toil et øre sammen med audiograf.

Mange barn med nedsatt hørsel på et øre kan ha nytte av høreapparat. Det er imidlertid mange faktorer som har betydning for barnets utbytte. Det er vanskelig å forutsi hvordan det enkelte barn vil oppleve det. Noen oppnår en bedring i hverdagen med høreapparat, mens andre erfarer at ulempene overskygger fordelene.

Det finnes også andre hørselstekniske hjelpemidler. Stemmeforsterkning i form av en høyttaler vil for mange gi god støtte. 

I en-til-en-situasjoner kan et slikt utstyr være til mer bryderi enn nytte. Men når flere barn er samlet, blant annet i samlingsstund, vil et høyttaleranlegg kunne gi barnet med nedsatt hørsel lettere tilgang til det som skjer i fellesskapet.

For at barnet skal fungere og utvikle seg best mulig, må det legges vekt på gode kommunikasjons- og lytteforhold. Bakgrunnstøy bør unngås. Konsekvensene av et ensidig hørselstap vil variere med omgivelsenes evne til å tilrettelegge for dette.

Kilder

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Permen kan også benyttes til foreldre med større barn.

Les mer

God lyd i skolen. God lyd i skolen – om god tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel, og en rekke nyttige lenker til mer informasjon om hørsel og lyd i skolen.

På bølgelengde – tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap. På bølgelengde består av en film- og en faktadel som på en enkel og oversiktlig måte formidler informasjon og kunnskap om hørselshemning, barn med hørselshemning grunnskolealder og hvordan den enkelte skole kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø. Kan også være nyttig for barnehager.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 25.02.2017