Ulike grader av hørselstap

Medisinske og/eller funksjonelle definisjoner sier ikke nødvendigvis noe om hvordan en person opplever sitt hørselstap.

Mange kan føle tilhørighet til tegnspråklige miljøer selv om graden av hørselstap i og for seg gjør det mulig å velge talespråk. Andre kan oppleve tilhørighet i talespråklige miljøer selv ved betydelige hørselstap. Det er med andre ord ingen enkel sammenheng mellom grad av hørselstap, språkvalg og tilhørighet.

WHO

Verdens helseorganisasjon (World Health Organization – WHO) graderer hørselstap slik (egen oversettelse):

0 – Ingen hørselsnedsettelse: 25 dB eller bedre (på beste øre).
Ingen eller få hørselsproblemer, kan høre andre hviske. *)

1 – Lett nedsatt hørsel: 20 – 40 dB (på beste øre).
Kan høre og gjenta ord uttalt med normal stemme på 1 meters avstand. Anbefalinger: Rådgivning. Høreapparater kan være aktuelt.

2 – Moderat nedsatt hørsel: 41 – 60 dB (på beste øre).
Kan høre og gjenta ord uttalt med hevet stemme på 1 meters avstand. Høreapparater anbefales som oftest.

3 – Betydelig nedsatt hørsel: 61 – 80 dB (på beste øre).
Kan høre noen ord når det blir snakket med høy stemme inn i beste øre. Høreapparater er nødvendig. Hvis høreapparat ikke er tilgjengelig, er det anbefalt å lære munnavlesning og tegnspråk.

4 – Alvorlig  nedsatt hørsel, inkludert døvhet: 81 dB eller større (på beste øre).
Umulig å høre og forstå selv en meget høy stemme. Høreapparater kan være til hjelp for å forstå ord. Rehabilitering nødvendig. Munnavlesning og tegnspråk er essensielt. (Egen tilføyelse: Cochleaimplantat (CI) kan være aktuelt.)

*) WHO har i kategori 0 ikke tatt hensyn til problematikken omkring ensidig hørselstap.

ICF

WHO har også et klassifikasjonssystem ICF (Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse) der hovedvekten ikke er lagt på sykdom og diagnose, men på den enkeltes funksjonsevne i samspill med omgivelsene.

Kilder

World Health Organization (WHO). WHO er FNs særorganisasjon for helse. Les om: Grader av hørselsnedsettelse.

ICD-10. Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, 10. revisjon. Norsk versjon. Elektronisk søkeverktøy. Tjenesten utvikles og driftes av Direktoratet for e-helse med tillatelse fra World Health Organization (WHO).

ICF-CY. Internasjonal klassifikasjonen av funksjon, funksjonshemning og helse – versjon for barn og ungdom. Norsk versjon. Elektronisk søkeverktøy. Tjenesten utvikles og driftes av Direktoratet for e-helse med tillatelse fra World Health Organization (WHO).


										
					
Sist oppdatert 21.02.2018