Ulike hørselstap

Den største utfordringen ved nedsatt hørsel oppstår i kommunikasjon med andre. Selv om deler av lydbildet faller ut, kan en oppfatte at noen snakker. Men når noen lyder mangler eller er svake, kan det være krevende å oppfatte den eksakte meningen i det som blir sagt. Omgivelsene kan ha vansker med å forstå dette, og det kan få konsekvenser for barnets språkutvikling.

En hørselskurve i et audiogram gir en visuell framstilling av et hørselstap. Markeringene i audiogrammet viser hvor høyt volum det må være på ulike pipelyder for at vi skal oppfatte dem. Resultatene på det høyre øret tegnes inn i audiogrammet med røde sirkler. Resultatene på det venstre øret tegnes inn med blå kryss.

Det er alltid viktig å skape gode lytte- og kommunikasjonssituasjoner uansett graden og arten av hørselstapet.

Her kommer forklaring med eksempler på audiogram når det gjelder fire ulike hørselstap; diskanttap, basstap, bassengtap og flatt tap.

Diskanttap

Audiogram - diskanttap.

 

Diskanttap er den vanligste formen for hørselstap. Når hørselen er nedsatt i diskantområdet, vil det være vanskelig å oppfatte de lyse tonene. Dette er toner med høye frekvenser. Tap i dette området kan gjøre at:

 •  det blir vanskelig å høre ustemte konsonanter: p, k, t, s, f og h
 •  det blir krevende å oppfatte tale (for eksempel vanskelig å skille kaffe/kasse)
 •  det blir vanskeligere å høre kvinnestemme enn mannsstemme
 •  omgivelseslyder faller ut, for eksempel fuglekvitter
 •  det blir vanskelig å oppfatte tale i støy

Basstap

Audiogram - basstap.

 

Basstap er en relativt sjelden form for hørselstap. Når hørselen er nedsatt i bassområdet, vil det være vanskelig å oppfatte de dype tonene. Dette er toner med lave frekvenser, som blant annet finnes i omgivelseslyder. Omgivelseslyder hjelper oss til å orientere oss for eksempel i trafikken. Tap i dette området kan

 • påvirke oppfattelsen av omgivelseslyder
 • gjøre det vanskelig å høre grunntonene i talespråket
 • gjøre det vanskelig å oppfatte tale i støy

Bassengtap

Audiogram - bassengtap.

 

Når hørselen er nedsatt i mellomområdet, kalles det et bassengtap. Betegnelsen kommer av formen på kurven i audiogrammet. Ved bassengtap kan hørselen være god i de lave og de høye frekvensområdene. Tap i dette området kan

 • påvirke taleoppfattelsen (mellomfrekvenser og diskant)
 • påvirke oppfatningen av omgivelseslyder
 • gjøre det vanskelig å oppfatte tale i støy

Flatt tap

Audiogram - flatt tap.

 

Når hørselen er omtrent like mye nedsatt i alle frekvensområder, kalles det flatt tap. Avhengig av tapets størrelse, kan et slikt tap

 • påvirke taleoppfattelsen
 • påvirke oppfattelsen av omgivelseslyder
 • gjøre det vanskelig å oppfatte tale i støy

Hørselssimulator

Hør hvordan det kan arte seg å ha ulike hørselsnedsettelser.

Kilde

Laukli, E. (2007). Nordisk lærebok i audiologi. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.


										
					
Sist oppdatert 12.11.2019