Illustrasjon for ofte stilte spørsmål

  Ofte stilte spørsmål

  Mistanke om nedsatt hørsel

  Hvorfor kan det være vanskelig å oppdage små/moderate hørselstap?

  Til tross for at det er innført rutiner med screening av hørsel hos nyfødte, kan det være at små og moderate hørselstap ikke blir oppdaget. Dette kan skyldes feilmarginer ved selve måleinstrumentet eller andre forhold som gjør at responsene ikke kan tolkes med sikkerhet.

  En egenskap ved lyd/hørsel er at den «virker» over avstand! En av grunnene til at barnets hørselsnedsettelse ikke oppdages tidlig, kan også være at små barn er i fysisk nærhet av voksne det meste av tiden. Det kan derfor være at dere som foreldre ikke blir oppmerksomme på at barnet hører dårlig før barnet er blitt noe større.

  Det er store individuelle forskjeller i hvilket tempo barn har når det gjelder å tilegne seg språk. Likevel kan det være viktig å sjekke hørselen hvis barnet ditt er seinere enn det som regnes for å være vanlig med å tilegne seg språk. Hvis du opplever at barnet ditt er mer urolig eller virker mer ukonsentrert enn vanlig for alderen, kan det også være lurt at hørselen sjekkes.

  Dagliglivet med barnet

  Hva er konsekvensene av hørselstap for vårt barn?

  Hørselstapet er først og fremst en utfordring for måten vi kommuniserer på, derfor understrekes det ofte at hørselstap er en kommunikasjonsvanske.

  Om barnet har en hørselsnedsettelse kan det være vanskelig for det å oppfatte tale og det kan være vanskelig for andre å oppfatte hva barnet selv ønsker å formidle. Samspillet med andre kan miste noe av den naturlige «flyten» og forsinke kommunikasjons -og språkutvikling.

  Hva som blir følgene av en hørselsnedsettelse for ditt barn avhenger av flere ting. Årsaken til hørselsnedsettelsen, graden av tap og om barnet ditt har andre vansker i tillegg, har også betydning for hvilke følger hørselstapet vil ha for ditt barns utvikling. Barnets alder spiller også en rolle.

  Siden hørselsnedsettelse kan ha følger for kommunikasjons- og språkutviklingen til barnet ditt, vil det være viktig at tilrettelegging og stimulering kommer i gang så tidlig som mulig for å legge til rette for en god utvikling.

  Hva menes med «tidlig innsats»?

  I dag tilbys det rutinemessig hørselsscreening av nyfødte barn. Foreldre får tidlig informasjon om en eventuell hørselsnedsettelse. Å komme tidlig i gang med kompenserende tiltak er et godt forebyggende prinsipp. Det er forskningsmessig enighet om at jo tidligere det er mulig å etablere kompenserende tiltak, jo bedre er det.

  Kompenserende tiltak kan være tilpasning av høreapparater, cochleaimplantasjon, teknisk tilrettelegging og veiledning til barnets nærpersoner. Det naturlige samspillet som utvikler seg mellom omsorgsgiver og det nyfødte barnet legger grunnlaget for både sosial- og språklig utvikling. Det er derfor viktig å tilrettelegge samspillet og kommunikasjonen på en måte som tar hensyn til barnets hørsel så tidlig som mulig.

  Det er vanskelig å få barnet til å være oppmerksom på det jeg vil formidle. Er det vanlig for barn med hørselsvansker?

  Du kan hjelpe barnet ditt til å samle oppmerksomheten ved at du tenker gjennom hva som kan virke forstyrrende for både øyne og ører i hverdagen. Selv om barnet ditt ikke kan høre alt som skjer rundt seg, erfarer det verden gjennom å bruke øynene. Visuell støy kan være like plagsomt som støy som kommer fra lydkilder.

  Visuell støy kan være TV som står på i bakgrunnen eller andre aktiviteter som trekker oppmerksomheten bort fra det du vil formidle. Mange lydkilder på en gang kan også gjøre det vanskelig for barnet ditt å få full nytte av høreapparater, CI eller andre tekniske hjelpemidler.

  Når dere har redusert støykilder, vil det være lettere for deg å engasjere barnet ditt i en felles aktivitet hvor dere begge har oppmerksomheten rettet mot samme ting eller hendelse.

  Barnet vårt har vansker med å roe seg for natten? Kan det ha sammenheng med hørselstapet?

  Barn er ulike, også når det gjelder innsovningsvaner. Mange foreldre erfarer at barnet kan bli noe urolig når høreapparater og/eller CI er lagt bort for natten og lyset blir slått av. Informasjonen som ligger i hverdagslige lyder i huset og fra familien formidler trygghet.

  Når denne kilden til trygghetsskapende omgivelseslyd blir redusert, kan noen barn oppleve å bli litt urolige. Det kan hjelpe å la en liten lampe stå på eller bruke en eller annen form for «nattlys» slik at barnet kan orientere seg ved hjelp av synssansen hvis nødvendig.

  Hvordan skal jeg oppdra barnet mitt og sette grenser på en positiv måte?

  Barn er gode iakttakere og barn med hørselstap kan bli ekstra oppmerksomme på hvordan vi uttrykker oss hvis de strever med å forstå hva vi sier. Om barnet ditt har et hørselstap, kan du tenke gjennom hvordan du kan bruke dine ulike uttrykksmidler på en tydelig og positiv måte i tillegg til hva du sier med stemmen din eller hva du sier med tegn. Barnet ditt vil da lettere oppfatte og forstå de reglene og grensene du ønsker lære det.

  Bruk «hele deg» og snakk med barnet ditt om ulike følelser, bruk bilder og bøker og la det bli en naturlig del av småsnakket dere i mellom.

  For å hjelpe barnet ditt til «å erobre” språket kan du bruke en kommunikasjonsmåte som dere begge kan uttrykke dere på og som sikrer at dere forstår hverandre. Da kan du hjelpe barnet ditt til å forstå verden rundt seg og til å skape mening og sammenheng. Dere kan sammen utvide språket, knytte sammen hendelser og utvikle logisk tankegang.

  Barn med hørselstap vil utforske verden, teste egne og andres grenser, vise kreativitet og mestring slik som hørende barn gjør det under oppveksten.

  Du kan veilede barnet ditt til å mestre egne følelser, samle oppmerksomheten og til å forstå sammenhenger, ved at dere har etablert en gjensidig språklig plattform hvor behov og begrunnelser kan utveksles på en uanstrengt måte. For noen familier vil denne plattformen være norsk tegnspråk, for andre vil det være talespråk eller det kan være en tospråklig tilnærming som passer best.

  Læring og utvikling

  Hvordan skal barnet mitt lære norsk tale?

  Barn utvikler og utvider språket gjennom å være i dialog med sine nærpersoner. Barn med hørselsnedsettelse følger det samme utviklingsforløpet som hørende barn. De kan imidlertid ha en noe langsommere utvikling på grunn av vansker med å oppfatte og tolke talespråkets lydbilde. Når barnet ditt får tilpasset høreapparater eller får operert inn cochleaimplantater, vil det kunne oppfatte omgivelseslyd bedre og også oppfatte talespråket bedre. Det er individuelle forskjeller på hvilket utbytte barn får av for eksempel cochleaimplantater. Ingen barn er like, selv om de har «samme» hørselstap. Snakk med fagpersoner som kan gi dere informasjon om ditt barns situasjon.

  Kan tegnspråk ødelegge for muligheten til å lære seg å snakke?

  Barn har vanligvis stor kapasitet for å tilegne seg språk og mange barn er to- eller flerspråklige allerede fra småbarnsalder. Barn med hørselshemning har også kapasitet til å tilegne seg flere språk.

  Et talespråk (for eksempel norsk) og et tegnspråk (for eksempel norsk tegnspråk) uttrykkes på ulike måter (eksempelvis med stemme / med hender, ansikt og kroppsspråk). Det kan være at dere tenker at to så ulike måter å snakke på vil være vanskelig eller forvirrende for deres barn. Nyere forskning viser imidlertid at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å si at barn med hørselsnedsettelse får redusert evnen til å utvikle tale om de lærer tegnspråk. Ingen av de pedagogiske tilnærmingsmåtene som i dag benyttes har kunnet dokumentere at en måte er «bedre» enn en annen.

  Mulighetene for å tilegne seg både talespråk og tegnspråk kan være til stede for barnet deres. Søk råd hos fagpersoner slik at dere får nøytral og objektiv veiledning som passer til deres barn og deres familie.

  Er det spesielle leker eller ting å gjøre som er bra for barn med hørselshemning?

  Barn med hørselsnedsettelse har stor glede av stimulerende leker og aktiviteter på linje med hørende barn. For å gjøre barnet oppmerksom på lydmiljøet rundt dem, kan ulike leker eller aktiviteter med lyd være gunstig. Dersom barnet strever med å tilegne seg språk, kan det også være nyttig med leker og spill som stimulerer til økt begrepsutvikling.

  Foreldre

  Hva menes med «informerte valg»?

  Som omsorgspersoner tar dere mange valg på vegne av barna deres. Noen er enkle og kanskje indirekte ut fra familiens situasjon og kultur. Andre valg kan være mer utfordrende da foreldrene står i valgsituasjoner som er uvanlige og ukjente.

  Det kan være dere skal velge hvilke tekniske hjelpemidler som er best, og kanskje skal dere også ta stilling til om dere skal velge å operere inn cochleaimplantater. Hva vil passe best for deres barn nå- og i fremtiden? Dere får kanskje også spørsmål om valg av måte å kommunisere på med deres sønn eller datter. Valg av kommunikasjonsmåte kan synes svært uvanlig for dere, likevel er det kanskje slike valg dere blir stilt overfor. I tillegg kommer også pedagogiske valg i form av vurderinger av barnehage- og tilbud.

  «Informerte valg» brukes i denne sammenhengen om en måte å forsikre seg om at dere som foreldre får nødvendig og tilstrekkelig informasjon og veiledning før dere tar valg for familien og for barnet deres. Informasjonen skal være nøytral og balansert i forhold til den faglige kunnskap som er tilgjengelig.

  Utfra informasjon og kunnskap om det å leve med hørselstap, kan foreldrene velge hvilke veier som passer best med hensyn til tekniske hjelpemidler, kommunikasjonsmåte og valg av opplæringsmåte.

  
  										
  					
  Sist oppdatert 01.09.2015