Å begynne i barnehage

Barn i aktivitet på lekeplassen.Hvert år blir det født et relativt lavt antall barn med ulike grader av hørselstap i Norge, og de bor spredt over hele landet.

De fleste barnehager som får et barn med nedsatt hørsel, har ikke erfaring med tilrettelegging på dette området. Da er det nyttig å involvere miljøer med kompetanse, slik at barnet får et godt tilbud.

Når det er bestemt hvilken barnehage barnet skal gå i, er det hensiktsmessig å ha et samarbeidsmøte der foresatte, barnehagepersonale, PPT og Statped deltar.

Aktuelle tema på samarbeidsmøte kan være

 • informasjon om barnets hørselsnedsettelse
 • fysisk tilrettelegging i barnehagen med tanke på:
  • akustikk (etterklang og støy)
  • lysforhold
 • teknisk tilrettelegging
 • plan for kompetanseheving av barnehagepersonalet
 • behov for spesialpedagogisk hjelp
 • plan for hvem som har ansvar for hva, når og hvordan
 • ulike kurstilbud for foreldre/foresatte og barnehagepersonale

Kilder

Kunnskapsdepartementet. (2008). Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Hentet 5. januar 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet 24. september 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Kunnskapsdepartementet. (2008). Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne (PDF). Hentet 5. januar 2016, fra Regjeringen.no.

Hørselshemmede. Disse nettsidene fra Utdanningsdirektoratet erstatter «Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming.»

Utdanningsdirektoratet (Sist endret 2017). Veilederen Spesialpedagogisk hjelp (HTML-dokument). Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Hentet 24. september 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Lover

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 20. november 2014, fra Lovdata.no.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 20. november 2014, fra Lovdata.no.

Les mer

God lyd i barnehagen. En ressursside fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) om hørselshemming og tilrettelegging i barnehagen.

God lyd i skolen. En ressursside fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) om hørselshemning og tilrettelegging i skolen. Kan også være nyttig for barnehagen.

Kunnskapsdepartementet. (2007). Utdanning i Norge – fra barnehage til voksenopplæring (PDF). Hentet 5. januar 2016, fra Regjeringen.no.

Kunnskapsløftet for hørselshemmede. Det er utviklet egne læreplaner for hørselshemmede i Kunnskapsløftet. Elevene skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene i alle andre fag. Her finner du en oversikt over læreplaner, veiledninger og rammeverk for opplæring av elever med hørselsnedsettelse.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet til god utvikling. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 24.09.2017