Fysisk tilrettelegging

Jente som lytter.Gode lys- og lytteforhold gjør det enklere for barnet med hørselsnedsettelse å være en aktiv deltaker i alle miljøer der han eller hun oppholder seg.

For offentlige bygninger gjelder kravet om universell utforming. Dette innebærer at bygninger er fysisk tilrettelagt slik at de kan brukes av alle. Kravene til akustikk og belysning i barnehager og skoler er gitt i forskriftene til Plan- og bygningsloven.

Det er barnehageeier som har ansvar for at lokalene tilfredsstiller kravene. Målinger blir foretatt av ulike instanser i ulike deler av landet. Noen steder er det NAV Hjelpemiddelsantral som gjør målinger, andre steder er det Hørselssentralen ved sykehuset som har denne oppgaven. Det finnes flere ordninger omkring dette. Statped kan informere om hvem som utfører målinger på det enkelte sted.

I «Rammeplan for barnehagen – innhold og oppgaver», 2017, s. 40 står det:

Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling.

Les mer om praktiske tips og tiltak ved nedsatt hørsel.

Kilder

Helsedirektoratet. (2014). Miljø og helse i barnehagen – Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Hentet 6. oktober 2018, fra Helsedirektoratet.no.

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen – innhold og oppgaver. Hentet 6. oktober 2018, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Hørselshemmede. Disse nettsidene fra Utdanningsdirektoratet erstatter «Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming.»

Lover og forskrifter

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler m.v. (1995). Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Hentet 6. oktober 2018, fra Lovdata.no.

Plan- og bygningsloven. (2008). Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71. Hentet 6. oktober 2018, fra Lovdata.no.

Les mer

God lyd i barnehagen. En ressursside fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)
om hørselshemming og tilrettelegging i barnehagen.

Hørselstap før skolealder. En ressursside fra Statped om nedsatt hørsel.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 06.10.2018