Å begynne på skolen

Fingre som trykker på leke-kasseapparat.Hvert år blir det født et relativt lavt antall barn med ulike grader av hørselstap i Norge, og de bor spredt over hele landet.

De fleste skoler som får en elev med nedsatt hørsel, har ikke erfaring med tilrettelegging på dette området. Da er det nyttig å involvere miljøer med kompetanse, slik at eleven får et tilpasset tilbud.

Når det er bestemt hvilken skole barnet skal gå på, er det hensiktsmessig å ha et samarbeidsmøte hvor foresatte, skolepersonale, barnehagepersonale, PPT og Statped deltar.

Det kan ta tid å få på plass tilretteleggingstiltak. En tommelfingerregel er å starte prosessen et og et halvt år før skolestart. Dersom barnet er tegnspråkbruker, trenger skolen tid til å skaffe eller utdanne personale i tegnspråk.

Aktuelle tema på samarbeidsmøte kan være

 • informasjon om elevens hørselsnedsettelse
 • fysisk tilrettelegging i skolen med tanke på:
  • akustikk (etterklang og støy)
  • lysforhold
 • teknisk tilrettelegging
 • plan for kompetanseheving av personalet
 • eventuelle behov for spesialundervisning
 • plan for hvem som har ansvar for hva, når og hvordan
 • ulike kurstilbud for foresatte og skolepersonale

Den fysiske og tekniske tilretteleggingen skal være på plass den dagen barnet begynner på skolen. Samtidig skal personalet ha den nødvendige og relevante kompetansen.

Kilder

Kunnskapsdepartementet. (2008). Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Hentet 4. desember 2014, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet 28. september 2018, fra Udir.no.

Kunnskapsdepartementet. (2008). Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne (PDF). Hentet 4. desember 2014, fra Regjeringen.no.

Hørselshemmede. Disse nettsidene fra Utdanningsdirektoratet erstatter «Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming.»

Lover

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 4. desember 2014, fra Lovdata.no.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 4. desember 2014, fra Lovdata.no.

Les mer

Kunnskapsløftet for hørselshemmede. Det er utviklet egne læreplaner for hørselhemmede i Kunnskapsløftet. Elevene skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene i alle andre fag. Her finner du en oversikt over læreplaner, veiledninger og rammeverk for opplæring av elever med hørselsnedsettelse.

Statped – statlig spesialpedagogisk tjeneste. Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet til god utvikling. Statped tilbyr støtte til kommuner og fylkeskommuner i arbeidet deres med barn, unge og voksne som har særskilte opplæringsbehov.

Utdanningsdirektoratet (2014). Veilederen Spesialpedagogisk hjelp (HTML-dokument). Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Hentet 29. november 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Utdanningsdirektoratet (2014). Veilederen Spesialundervisning (HTML-dokument). Her finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Du finner også informasjon om når retten til spesialundervisning trer inn og om saksgangen. Hentet 25. november 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 13.12.2018