Å begynne på skolen

For barn som er født med nedsatt syn og hørsel, døvblindhet eller andre funksjonsnedsettelser kan overgangen fra barnehage til skole gi en ekstra utfordring. For å få en god start, er det derfor nødvendig at planleggingen kommer i gang i god tid.

I Rammeplan for barnehagen (Utdanningsdirektoratet 2017, s. 33) står følgende:

Overgangen mellom barnehage og skole

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen må ha samtykke fra foreldrene for å dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.

Fingre som trykker på leke-kassa-apparat.Erfaringsmessig anbefales det at arbeidet starter tidlig på høsten året før skolestart. Det bør avholdes et skoleforberedende samarbeidsmøte/ansvarsgruppemøte hvor foresatte, representanter fra barnehage, skole, PPT og eventuelt representant fra et kompetansesenter for kombinerte sansetap/døvblindhet og andre aktuelle fagpersoner er til stede.

Gruppen barn som er født med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet er ikke ensartet, så diagnose og grad av syns- og hørselstap vil være av betydning for hvilke tiltak som anbefales.

Aktuelt innhold på forberedelsesmøtet

 • Foreldre, en fagperson med kunnskap om kombinerte sansetap og andre aktuelle fagpersoner informerer om barnets diagnose, grad av synshemning, hørselshemning  og behov for tilrettelegging.
 • Relevant informasjon om observasjon og kartlegging overføres i nært samarbeid med foresatte.
 • Vurdering av behov for fysisk tilrettelegging på skolen drøftes med tanke på:
  • lys- og blendingsforhold
  • fargemarkering av fysisk miljø inne og ute
  • fysiske markeringer
  • lydmiljø – akustikk
  • teleslynge
  • valg av klasserom med tanke på tilgjengelighet
  • valg av plassering i klasserommet med tanke på sansetapene.
 • Kompetansehevingsplan og kurs for ansatte på skole og SFO lages.
 • Behovet for tilrettelagte læremidler og tekniske hjelpemidler drøftes. Skal NAV hjelpemiddelsentral kontaktes? Hva trenger barnet for best å kunne fungere i en klasse?
 • Behov for ekstra ressurser vurderes. Har eleven for eksempel behov for opplæring i IKT-hjelpemidler, behov for tilrettelagt materiell, behov for voksenstøtte i friminutt og på turer? Har eleven rettigheter etter opplæringslovens § 2.14 eller § 2.6?
 • Behov for spesiell tilrettelegging med hensyn til skoleveien drøftes. Skoleveien kan være en stor utfordring for et barn med nedsatt syn og hørsel. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig at eleven får mobilitetsopplæring for å lære skoleveien. Dersom skoleveien er vanskelig vil kommunen kunne dekke utgifter til transport.

Det anbefales at det utarbeides en plan for overgangen hvor det avklares hvem som har ansvar for hva, når og hvordan.

Det anbefales også at barnet sammen med personalet i barnehagen har besøksdager på skolen vårhalvåret før skolestart. Å være litt kjent med inne- og utemiljøet er med på å skape trygghet i overgangsfasen.

Kilder

Kunnskapsdepartementet. (2008). Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellombarnehage og skole. Hentet 2. januar 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen – innhold og oppgaver. Hentet 13. desember 2018, fra Regjeringen.no.

Kunnskapsdepartementet. (2008). Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne(PDF). Hentet 2. januar 2017, fra Regjeringen.no.

Kunnskapsdepartementet. (2007). Utdanning – fra barnehage til voksenopplæring(PDF). Hentet 2. januar 2017, fra Regjeringen.no.

Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Statped bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Rettigheter, veiledere, informasjon m.m.

Statped. (2015). Barn og unge som er svaksynte. Håndbok for PP-tjenesten. Hentet 2. januar 2017, fra Statped.no.

Utdanningsdirektoratet. (2017). Blinde og sterkt svaksynte. Hentet 24. september 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Utdanningsdirektoratet. (Uten dato). Hørselshemmede. Disse nettsidene fra Utdanningsdirektoratet erstatter «Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming.» Hentet 24. september 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Utdanningsdirektoratet. (2016). PPT og spesialpedagogikk. Barn og unge med særskilte behov. Hentet 24. september 2017, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet. (2012). Rettane til sterkt svaksynte og blinde elevar. Udir-9-2012. Hentet 24. september 2017, fra  Utdanningsdirektoratet.

Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler (PDF). Veilederen om opplæring i ferdigheter i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler gjelder elever som er blinde eller sterkt svaksynte i grunnskolen og i videregående opplæring. Målgruppen er skoleeiere, skoleledere, pedagoger og PPT. Hentet 19. september 2018, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Utdanningsdirektoratet. (Sist endret 2017). Veilederen Spesialpedagogisk hjelp. Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Hentet 24. september 2017, fra Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet. (Sist endret 2015). Veilederen Spesialundervisning. Her finner du informasjon om handlingsrommet skolene har til å tilpasse den ordinære opplæringen slik at elevene får et tilfredsstillende utbytte. Inneholder også info om rett til spesialundervisning og om saksgangen. Hentet 24. september 2017, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Lover m.m.

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 2. januar 2017, fra Lovdata.

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. (2010-2011). Innst. 405 S. Innnstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Meld. St. 18 (2010-2011), kapittel 6. Læring og fellesskap – Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Hentet 2. januar 2017, fra Stortinget.no.

Kunnskapsdepartementet. (2011). Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Meld. St. 18. (2010-2011). Hentet 2. januar 2017, fra Regjeringen.no.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 2. januar 2017, fra Lovdata.no.

Les mer

Statped – læringsressurs. Statped tilrettelegger lærebøker for elever med synsnedsettelse: punktskrift, e-bøker og lydbøker i DAISY-format.


										
					
Sist oppdatert 14.04.2020