Syns- og hørselssans

Syn og hørsel er våre viktigste fjernsanser, i tillegg til luktesansen.

Synssansen

Synssansen gir oss rask og presis informasjon om miljøet rundt oss på nært hold og på avstand. Gjennom synsinntrykk vekkes spedbarnets oppmerksomhet og etterhvert vil barnet motiveres til å bevege seg mot interessante ting i omgivelsene.

Tusenbein lekeEt barn med nedsatt syn må lære å utnytte synsresten sin best mulig.

Det er viktig å stimulere barnet til å bruke synet sitt.

For å gjøre det lettere for barnet kan det tilrettelegges med hensyn til:

Slik kan barnet bli mer oppmerksom på verden rundt seg; oppdage mer, gjenkjenne mer og lære å tolke synsinntrykk.

Hørselssansen

Hørselen er, i likhet med synet, også en fjernsans. Den gir oss informasjon om omverden uten av vi trenger å berøre lydkilden. Hørselen spiller en viktig rolle i dagliglivet vårt, og muliggjør at vi kan kommunisere med andre via tale, på en enkel og effektiv måte.

Syn og hørsel

Syn og hørsel er viktige sanser for motivasjon til å utforske verden, og barnet oppdager etterhvert at det kan bevege seg mot spennende ting. Et barn med nedsatt syn og hørsel, eller et døvblindt barn, får ikke automatisk den samme motivasjonen. Barnet trenger mer tilrettelegging og hjelp fra omgivelsene enn fullt seende og hørende barn, slik at verden blir så trygg og spennende at han eller hun vil utforske den og være delaktig.

Den beste lekekameraten til et barn med nedsatt syn og hørsel, eller et barn med medfødt døvblindhet, er en kompetent voksen. En kompetent voksen er en som byr på seg selv, som kan leke og som har kunnskap nok til å hjelpe barnet til å kompensere for nedsatt syn og hørsel.

Emosjonell kontakt

Både syn, hørsel og berøring er viktige komponenter i det tidlige ansikt-til-ansikt samspillet mellom seende/hørende barn og foreldre. I det non-verbale (ikke-språklige) samspillet utveksles følelser, sinnsstemninger og barnet lærer å lese mening ut av mimikken til andre mennesker. De samme kvalitetene er like viktige i samspillet mellom et barn med nedsatt syn og hørsel og foreldre, men de kan komme til uttrykk på andre måter.

Ved hjelp av hørselen oppfatter et hørende barn stemninger og dynamikk i det som blir sagt, det oppfatter setningmelodi, stemningsleie, tempo og rytme i talespråket. Syns- og hørselsinntrykkene knyttes sammen i dette samspillet og danner grunnlag for mer komplekse samspillsmønstre. De samme samspillsmønstrene utvikles hos barn med nedsatt syn og hørsel, men berøring og bevegelse kan få en mer fremtredende plass enn fjernsansene.

Les mer om syn og synsfunksjon.

Les mer om hørsel og hørselsfunksjon.

Kilder

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Permen kan også benyttes til foreldre med større barn.

Andersen, K. J. (2005). Synsvansker hos døvblindfødte (PDF). Arbeidstekst nr. 45. Dronninglund: Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD). Hentet 25. mai 2014, fra Nordens Välfärdscenter.

Les mer

Andersen, K. J. (2010). Små synsvansker – store konsekvenser. Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for hørselshemmede? I Hjelmervik, E., Hartveit, G., & Olsen, W. (Red). Utfordringer og undringer. En samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest. Bergen: Statped skriftserie nr. 98, 19 – 29. Se Statped.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 05.05.2018