Fysisk aktivitet

De fleste småbarn bruker kroppen sin aktivt. Kroppen vår er skapt for å bevege seg, for å utforske, for å leke og for å delta i meningsfull samhandling med andre mennesker.

Helt fra barnet er født, lærer det å bli kjent med seg selv og verden omkring seg gjennom sanseinntrykk og bevegelse. Syn, hørsel, lukt, smak, berøring og bevegelse gir barnet informasjon om hvordan kroppen fungerer med ulike utfordringer og det gir barnet kunnskap om seg selv i samspill med omgivelsene.

Barn med en syns- og hørselsnedsettelse eller medfødt døvblindhet vil ofte trenge litt ekstra bistand for å motiveres til å bevege seg. Bevegelsesleker sammen med en voksen vil ofte være morsomt og kan danne et godt og motiverende utgangspunkt for videre utforsking av det å bruke kroppen.

Videre kan det å bevege seg i for eksempel et oppvarmet basseng, gi barnet en opplevelse av å bli «omsluttet». Dette kan gi trygghet til å utforske kroppens bevegelser i vannet sammen med en voksen.

Spontan lek rundt det å gynge sammen, gå sammen mens man synger, hoppe og danse eller rulle på gulvet kan også være morsomt. Å gå opp en sklie og ake ned, eller fylle en bøtte med sand og helle ut kan gi barnet verdifull informasjon om egen kropp.

Det er også betydningsfullt at man tenker igjennom hvilke «krav» som enhver aktivitet og situasjon stiller til barnets bruk av sansene. Mange velmente og godt planlagte aktiviteter kan føre til passivitet, fordi barnet har blitt stilt overfor alt for store krav.

Barnet trenger å oppleve at det mestrer og har oversikt over det som skjer rundt, ut fra sine sansemessige forutsetninger.

Å bevege seg og utforske skal være gøy, gi glede og oppleves som meningsfullt.

Les mer om fysisk aktivitet, sansemotorisk utvikling og bevegelseslek for barn med synsnedsettelse.

Få noen praktiske råd ved fysisk aktivitet for barn med synsnedsettelse.

Les mer om fysisk aktivitet for barn med hørselsnedsettelse.

Les mer

Krafft, H. 0. (2004). Lek og bevegelse. Bevegelsesutvikling hos små barn som er blinde eller sterkt svaksynte. Statped skriftserie nr. 31. Oslo: Huseby kompetansesenter. Hentet 20. september 2016, fra Statped.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 23.03.2018