Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Jente som ser på hånddukke med svart hvite tegningerBarn trenger å uttrykke seg og barn trenger å bli forstått. Mange barn med medfødt kombinert sansetap utvikler andre kommunikasjonsformer enn tale eller gjør nytte av andre kommunikasjonshjelpemidler.

Med et fellesbegrep blir disse formene ofte omtalt som Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK).

På engelsk: Augmentative and Alternative Communication (AAC).

ASK omfatter ethvert kommunikasjonssystem som gjør det mulig for en person uten forståelig tale, å uttrykke seg.

Innenfor ASK-fagfeltet er det vanlig å skille mellom hjulpet og ikke-hjulpet kommunikasjon. I ikke-hjulpet kommunikasjon brukes kroppen og kroppslige uttrykk som kommunikative uttrykk, slik som eksempelvis lyder, tegn og gester.

I hjulpet kommunikasjon bruker barnet hjelpemidler for å kunne uttrykke seg. Barnet anvender tegnsystemer, som eksempelvis grafiske tegn, materielle tegn, bilder eller taktile symboler.

Rett til opplæring i å bruke alternative kommunikasjonsformer

Retten til opplæring i å bruke alternative kommunikasjonsformer er nedfelt i Opplæringslova. Grunnskoleelever som helt eller delvis mangler funksjonell tale og/eller har vansker med språkforståelsen slik at de har behov for ASK, skal få benytte egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i opplæringen. Dette er presisert i opplæringsloven § 2-16. Det samme gjelder elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring (§ 3-13), voksne med rett til grunnopplæring (§ 4A-13) og elever i private skoler (privatskoleloven § 3-14).

Formålet med bestemmelsene er å styrke den pedagogiske oppfølgingen av elever som trenger ASK både innenfor tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Kilder

ASK-loftet. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) hos mennesker som helt eller delvis mangler tale.

Grini, K., & Aasen, G. (2013). Taktile symboler og planer. Oslo: Statped sørøst, fagavdeling syn. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

ISAAC Norge, internasjonal organisasjon for ASK. ISAAC er en internasjonal organisasjon som har til oppgave å øke kommunikasjonsferdigheter og gi muligheter for å bedre livskvalitet til personer med alvorlige kommunikasjonsvansker.

Les mer

Statped. (2014). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Utdanningsdirektoratet. (2016). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Veileder. Hentet 28. september 2016, fra Utdanningsdirektoratet.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 09.02.2018