Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Jente som ser på hånddukke med svart hvite tegningerBarn trenger å uttrykke seg og barn trenger å bli forstått. Mange barn med medfødt kombinert sansetap utvikler andre kommunikasjonsformer enn tale eller gjør nytte av andre kommunikasjonshjelpemidler.

Med et fellesbegrep blir disse formene ofte omtalt som Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

På engelsk: Augmentative and Alternative Communication (AAC).

Med alternativ og supplerende kommunikasjon kan elever med medfødte kombinerte sansetap utnytte syns- og hørselsrestene sine til ekspressiv og impressiv kommunikasjon.
Slik kan elevens «egen stemme» komme til uttrykk og mulighetene for kommunikasjon og deltakelse realiseres.

ASK omfatter ethvert kommunikasjonssystem som gjør det mulig for en person uten forståelig tale, å uttrykke seg.

Innenfor ASK-fagfeltet er det vanlig å skille mellom hjulpet og ikke-hjulpet kommunikasjon. I ikke-hjulpet kommunikasjon brukes kroppen og kroppslige uttrykk som kommunikative uttrykk, slik som eksempelvis lyder, tegn og gester.

I hjulpet kommunikasjon bruker barnet hjelpemidler for å kunne uttrykke seg. Barnet anvender tegnsystemer, som eksempelvis grafiske tegn, materielle tegn, bilder eller taktile symboler.

I barnehageloven § 19 i står følgende:

§ 19 i. Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen.

Spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a inkluderer nødvendig opplæring i bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon.

Kilder

ASK-loftet. Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) hos mennesker som helt eller delvis mangler tale.

God ASK. Rettleiingsmateriell frå Statped med filmar, instruksjonar, forklaringar, spørsmål og arbeidsoppgåver som gjer at du som er vaksen, kan bli ein god kommunikasjonspartnar for barn frå to til seks år som treng alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK).

Grini, K., & Aasen, G. (2013). Taktile symboler og planer. Oslo: Statped sørøst, fagavdeling syn. Hentet 27. september 2018, fra Statped.no.

ISAAC Norge, internasjonal organisasjon for ASK. ISAAC er en internasjonal organisasjon som har til oppgave å øke kommunikasjonsferdigheter og gi muligheter for å bedre livskvalitet til personer med alvorlige kommunikasjonsvansker.

Lover

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 27. september 2018, fra Lovdata.no.

Les mer

Statped. (uten dato). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Hentet 27. september 2018, fra Statped.no.

Utdanningsdirektoratet. (uten dato). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Veileder. Hentet 27. september 2018, fra Utdanningsdirektoratet.


										
					
Sist oppdatert 15.10.2019