Språk

Det å kunne uttrykke tanker, meninger og følelser gjennom et språk, krever at det finnes noen å dele dette med. Tilgang til en erfarings- og opplevelsesverden kan gi grunnlag for å utvikle begreper om omverdenen.

Gjennom nært samspill og kommunikasjon med viktige nærpersoner, kan barnet etterhvert lære at ting, tanker, følelser og hendelser har et navn. Derfor er det viktig at barnet så tidlig som mulig får tilgang til meningsfulle opplevelser sammen med en trygg omsorgsperson.

Når det syns- og hørselshemmede barnet er i småbarnsalderen, er det ikke alltid lett å gi noe helt sikkert svar på hva slags språk barnet vil utvikle. Ethvert barn er unikt og har individuelle sansemessige og kognitive forutsetninger.

Noen barn som er født med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet lærer talespråk, noen lærer tegnspråk, noen kommuniserer med gester eller tegn (visuelt eller taktilt) og noen utvikler tospråklighet. Andre har stort utbytte av alternative og supplerende kommunikasjonsformer (ASK), som for eksempel grafiske tegn og symboler.

Les mer om språk og kommunikasjon, hørsel.

Kilde

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Permen kan også benyttes til foreldre med større barn.

Les mer

Bråten, S. (2009). The Intersubjective Mirror in Infant Learning and Evolution of Speech. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Rødbroe, I., & Janssen, M. (2009). At skabe mening. Viataal prosjekt bog III. Aalborg: Materialcentret.

Souriau, J., Rødbroe, I., & Janssen, M. (2009). Overgang til kulturelt sprog. Viataal prosjekt bog IV. Aalborg, Materialcentret.

Statped. (2014). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Utdanningsdirektoratet. (2016). Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Veileder. Hentet 28. september 2016, fra Utdanningsdirektoratet.

Vege, G., & Nafstad, A. (ukjent dato). Døvblindepedagogikk - et tidsbilde. En beretning om å inngå i kommunikasjonsfellesskap med en elev med medfødt døvblindhet.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 09.02.2018