Ervervede syns- og hørselsvansker

Lek med speilkarusellErvervet kombinert syns- og hørselshemning innebærer at ett eller begge sansetapene har oppstått etter at språket er etablert. Noen opplever dette i barnealder. Andre utvikler det kombinerte sansetapet i ungdomsalder eller voksen alder. Det kan være ulike grader av sansetap og utviklingen kan ha forskjellig forløp.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde kjenner til svært få barn i aldersgruppen 0 – 6 år med ervervede syns- og hørselsvansker. De få man kjenner til, har først og fremst et hørselstap og utvikler etterhvert et synstap. Synstapet kan være vanskelig å oppdage på et tidlig tidspunkt, hvis man ikke allerede har en mistanke ut fra familiehistorien. Etter hvert som barnet blir større, blir også synsproblemene mer tydelige.

Årsaken til sansetapene kan variere, men Usher syndrom er den mest vanlige. Det er en kombinasjon av tosidig, nevrogen hørselshemning og synshemning som skyldes øyesykdommen retinitis pigmentosa. Noen av disse barna kan også ha et balanseproblem.

Det er store individuelle forskjeller på barn med ervervede kombinerte sansetap. Men for alle vil det være gunstig at syns- og hørselsnedsettelsen blir oppdaget så tidlig som mulig. Da kan man tilrettelegge for en best mulig utvikling for det enkelte barnet.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde kan bidra med nyttig informasjon, også for disse barna som i unge år ikke er så affisert av sin kombinerte syns- og hørselshemning.

Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet (NTT) avgjør hvem som kan få rettigheter som døvblinde.

Les mer om hørsel.

Les mer om syn.

Kilder

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Den består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet – som alle er tilknyttet Helse Nord RHF. Kompetansetjenesten for døvblinde samarbeider med kommunale og fylkeskommunale aktører, og er en del av et helhetlig og tverrfaglig tilbud.

Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet (NTT) kvalitetssikrer at det er foretatt tilstrekkelig medisinsk og funksjonell utredning og diagnostikk i det ordinære tjenesteapparatet. Teamet diagnostiserer og identifiserer døvblindhet som følge av sjeldne medfødte eller tidlig ervervede sykdommer, syndromer og tilstander.

Les mer

Kunnskapsbanken.net. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging er en del av Arbeids- og velferdsforvaltningen. På denne hjemmesiden finner du fagstoff, opplæringsmateriell og erfaringsdeling. Du finner også e-læringskurs om syn, hørsel og døvblindhet.

Videnscentret for døvblindblevne. (2006). 17 syndromer og sygdomme – der kan medføre erhvervet døvblindhed. Hentet 27. september 2016, fra Socialstyrelsen.dk.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 06.03.2019