Ulike former for døvblindhet

Total døvhet og total blindhet

Gruppen barn med kombinerte sansetap er liten. Når vi her snakker om døvhet og blindhet, så refererer begrepene til ‘helt blind’ eller ‘blind med lyssans’, og tilsvarende betyr begrepet ‘døv’ at barnet ikke er istand til å anvende hørselen til orientering, samspill og kommunikasjon.

Behovet for spesialisert døvblindehabilitering vil være tilstede i alle sammenhenger og krever en-til-en kontakt med andre mennesker i et livsløpsperspektiv. Berøringssans og bevegelsessans er de viktigste sansene for kontakt, samspill, kommunikasjon og utforsking av omgivelsene. Dette betyr allikevel ikke at du skal utelate å bruke stemme eller annen lyd i samvær med barnet.

Mange av barna i denne gruppen får i dag cochleaimplantat (CI).

Les mer om cochleaimplantat (CI) hos barn med kombinerte sansetap.

Total blindhet – bevart hørselsfunksjon

Barn som har et kombinert sansetap der synssansen er tapt men som har en hørselsrest, vil være avhengig av at samspill og kommunikasjon med omgivelsene tilrettelegges gjennom både berøringssans, bevegelsessans og hørsel. Disse sansene vil også være de som barnet benytter ved utforsking av omgivelsene og forflytning.

Noen barn vil utvikle kommunikasjonsformer basert på berøringssans (taktil kommunikasjon), mens andre vil kunne utvikle kommunikasjon ved hjelp av hørsel. Berøringssans og bevegelsessans vil uansett fungere som viktige støttemodaliteter.

Total døvhet – bevart synsfunksjon

Barn i denne gruppen vil ha en synsrest, men i kombinasjon med tapt hørsel vil barnet allikevel trenge kompenserende tilnærmingsmåter som inkluderer bruk av berøring og bevegelse.

Barnets muligheter til å bruke synsresten sin ved ulike utfordringer, vil være avhengig av synsnedsettelsens omfang samt sansemotoriske og kognitive forutsetninger.

Barnet vil sannsynligvis trenge støtte fra andre sansemodaliteter enn syn og hørsel når det gjelder kommunikasjon. Visuell kommunikasjon (tegn) vil være enklere i en-til-en situasjoner, mens kommunikasjon i gruppesammenhenger vil være mye mer krevende.

Mange vil trenge taktil støtte i noen situasjoner, men vil kunne klare seg med synsresten sin i andre situasjoner. En del barn i denne gruppen får i dag cochleaimplantat (CI).

Bevart syns- og hørselsfunksjon

Barn i denne gruppen er spesielt sårbare, fordi omgivelsene ofte vil overvurdere syns- og hørselsfunksjonen og betrakte barnet som mer seende og hørende enn det er. Barnet kan for eksempel se objekter og personer som ikke er i bevegelse og derfor kunne orientere seg rimelig bra i det fysiske miljøet. I andre situasjoner som for eksempel samspill og kommunikasjon, vil barnet ofte ha større utfordringer fordi disse omverdenrelasjonene omfatter mer dynamikk og bevegelse.

Det er derfor en risiko for at barn i denne gruppen ikke gis mulighet til å utvikle kommunikativ kompetanse i samsvar med kognitive forutsetninger. Mange barn i denne gruppen vil kunne utvikle både talespråklig og tegnspråklig kompetanse og veksle mellom disse avhengig av den enkelte situasjon.

Kilde

Socialstyrelsen – Viden til gavn. Dansk nettsted som er en del av Social- og Integrationsministeriet. Nettstedet inneholder blant annet mye informasjon om ulike sansetap under fanen «Handicap».

Les mer

Janssen, M., & Rødbroe, I. (2008). Kommunikation og Medfødt Døvblindhet. Kontakt og samspill. Viataal prosjekt bog II. Aalborg: Materialcentret.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 03.01.2018