Kartlegging av hørsel

Baby i sykehusseng med voksen hånd som setter inn en ørepropp i høyre øre. Ledningen fra proppen fører til et apparat på venstre side av barnet.I Norge foretas det hørselsscreening av alle nyfødte barn. Dette innebærer at alle barn blir hørselstestet under søvn eller når barnet er i ro. Ved hjelp av en enkel og smertefri test kan en raskt undersøke barnets hørsel.

De fleste barn som er født med nedsatt hørsel, blir oppdaget gjennom denne screeningen. Er man usikker på resultatet, skal det følges opp med andre tester.

Av og til endrer hørselen seg hos barn. Derfor har Helsedirektoratet fastlagt retningslinjer for oppfølging (se utdrag nedenfor). Lege og helsesøster på helsestasjonen gjør undersøkelser gjennom førskolealderen. Her blir også foresatte spurt om barnets reaksjon på lyd og senere om barnets språkforståelse og hvordan talespråket utvikler seg.

I retningslinjene blir det anbefalt at audiometri blir gjennomført på alle barn før skolestart.

Det utføres målrettede hørselsundersøkelser dersom barnet har nedsatt funksjonsevne, spesielt synshemning, og dersom barnet har hatt en alvorlig infeksjon.

Barn som av en eller annen årsak ikke har blitt hørselsscreenet rett etter fødselen, anbefales screening. Dersom foreldrene er bekymret eller gir uttrykk for tvil om barnet hører, er det uten videre grunn til å henvise videre til hørselssentral.

Barn som ikke er født i Norge, og de som kun har respons på ett øre, følges opp spesielt.

Undersøkelser på ulike alderstrinn

Denne oversikten er hentet fra Helsedirektoratets: Nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn (2006).

Målgruppen for retningslinjene er primær- og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere undersøkelse av syn, hørsel og språk, herunder helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

Her refereres retningslinjene for hørsel:

Kort etter fødsel

Anamnese (sykehistorie basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller hans nærpersoner i samtale med legen):

 • familiehistorie vedrørende alvorlig hørselsnedsettelse eller sykdom
 • problemer i svangerskap eller i samband med fødsel

Nyfødtscreening (Otoakustiske emisjoner [OAE]) foretas av alle nyfødte barn i Norge. Hvis det er manglende respons, tas det en ny undersøkelse (automatisert hjernestammeresponsaudiometri [AABR]).

Observasjon av barnet:

 • Se etter misdannelser.
 • Skvetter barnet av uventede lyder?

6 uker

Anamnese:

 • familiehistorie vedrørende alvorlig hørselsnedsettelse eller sykdom
 • problemer i svangerskap eller i samband med fødsel

Observasjon av barnets ører, se etter misdannelser.

Foreldrenes vurdering av barnets hørsel:

 • Skvetter barnet av uventede lyder?
 • Blir barnet stille når man snakker til det, også når det ikke ser på den som snakker?

Kontrollere om undersøkelse med OAE er gjennomført.

3 måneder

Foreldrenes vurdering av barnets hørsel:

 • Blir barnet stille eller smiler det ved lyden av stemmer?
 • Flytter barnet blikket eller snur hodet etter lyd?
 • Har barnet tydelige bablelyder?

6 måneder

 • Foreldrenes vurdering.
 • Snur barnet seg mot deg når du snakker til det?
 • Snur barnet seg mot lave lyder som knitring av papir?
 • Liker barnet å lytte til sin egen stemme?
 • Det foretas eventuelt distraksjonstest som en målrettet undersøkelse ut fra behov.

1 år

Foreldrenes vurdering av barnets hørsel:

 • Lytter barnet til svært lave lyder fra kilder som er ute av syne?
 • Hvordan er den begynnende språkutviklingen?

2 år

 • Foreldrenes vurdering av barnets hørsel.

4 – 5 år

 • Samtale med foreldre og barn om hørselen med spesielt fokus på evt. øreinfeksjoner.
 • Audiometri (hørselsmåling): Høreprøven skal gjennomføres i frekvensområde
  500 – 4000 Hz. Normalfrekvens er 20 dB.

Indikasjon på henvisning videre

På hvert alderstrinn henvises det videre når det er usikkerhet rundt barnets hørsel:

 • etter en samlet vurdering av funn ved observasjon og undersøkelser
 • ut fra foreldres bekymring

Kilder

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2017). Nasjonal faglig retningslinje for screening av hørsel hos nyfødte. Hentet 30. januar 2017, fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (Sist oppdatert 2017). Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0–3 år). Hentet 30. januar 2018, fra Helsedirektoratet. 

Malt, U. (2011). Anamnese. Hentet 30. januar 2018, fra Store norske leksikon.

Sosial- og helsedirektoratet. (2006). Nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. Retningslinjene er under revisjon. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Hentet 30. januar 2018, fra Helsedirektoratet.

Les mer

For å se en skjematisk oversikt i tabellform over undersøkelser av syn, hørsel og språk hos barn, se side 12 og 13 i Nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. (se hele referansen under kilder).


										
					
Sist oppdatert 13.09.2019