Kombinerte ensidige sansetap

Å ha et ensidig hørselstap vil si å ha nedsatt hørsel på det ene øret og normal hørsel på det andre. Å ha et ensidig synstap vil si at synsfunksjonen på det ene øyet er fraværende mens det andre øyet fungerer normalt.

Ensidig hørselstap

Når det er stor forskjell mellom hørselen på venstre og høyre øre, vil bearbeiding av lydsignaler fra siden med hørselstap ofte bli redusert. Man kan oppleve at lydsignaler som kommer inn på siden med hørselstap, ikke blir benyttet. Dette er en dynamikk som barnet ikke styrer selv.

Barn med ensidig hørselstap kan ha utfordringer knyttet til:

  • lokalisering av lyd – hvilken retning kommer lyden fra?
  • avstandsbedømmelse til lydkilde
  • taleoppfattelse fra den siden som har hørselstap
  • taleoppfattelse og kommunikasjon i støyfylte omgivelser

Ensidig synstap

Barnet med et ensidig synstap kan ha problemer med å skaffe seg et overblikksbilde over omgivelsene, bruker gjerne lenge tid på å lokalisere det som skjer og bruker mye energi på dette.

Kombinasjon

Bildet kan bli ytterligere komplisert der barnet har et ensidig hørselstap i kombinasjon med nedsatt syn på motsatt side eller samme side. Her kreves en nøye tilrettelegging for at barnet skal kunne utnytte begge sansene maksimalt. Det er nødvendig med grundige analyser i mange ulike situasjoner slik at barnet kan få brukt den sansen som er viktigst i en gitt situasjon.

Det er energikrevende for barnet å ha et kombinert ensidig sansetap. Barnet får kanskje bare med seg bruddstykker av det som skjer, fordi det tar tid å orientere seg og få en oversikt over omgivelsene. Mange barn kan bli frustrerte av dette, noe som lett kan mistolkes til å være atferdsproblem.

Tidligere la man lite vekt på tilrettelegging ved ensidige hørselsnedsettelser. Så lenge hørselen var god på ett øre, så man ingen grunn til tiltak. Synet på dette har endret seg. Det har vist seg at ensidige hørselstap kan ha konsekvenser for læring og utvikling og gi barnet utfordringer både i og utenfor barnehagen. Det er derfor hensiktsmessig med en bevisstgjøring i miljøene barnet ferdes i.

Mange av barna med kombinert ensidig sansetap kan ha nytte av høreapparat og synshjelpemidler. Det er mange faktorer som har betydning for barnets utbytte av hjelpemidlene, så dette vil variere fra barn til barn.

Kilder

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Permen kan også benyttes til foreldre med større barn.

Les mer

Andersen, K. J. (2010). Små synsvansker – store konsekvenser. Et uoppdaget problem for mange – en ulykke for hørselshemmede? I Hjelmervik, E., Hartveit, G., & Olsen, W. (Red). Utfordringer og undringer. En samling spesialpedagogiske artikler fra Statped Vest. Bergen: Statped skriftserie nr. 98, 19 – 29. Se Statped.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 03.01.2018