Tilrettelegging

Kontrast og taktilt mønster på gulvet.For at små barn med nedsatt syn og hørsel skal fungere best mulig ut fra sine sansemessige og motoriske forutsetninger, kan det hjelpe å tilrettelegge for dette på ulike områder.

Når vi skal tilrettelegge for at barnet skal få så gode utviklingsmuligheter som mulig, så snakker vi om den pedagogiske tilretteleggingen og fysiske tilretteleggingen.

Et barn kan oppleve å ha synsvansker når kravene til å se ikke samsvarer med barnets evne til å se. Dette kan reduseres ved at synsevnen bedres, for eksempel ved bruk av hjelpemidler, eller at kravene til å se minskes, for eksempel ved at miljøet legges tilrette.

På samme måte kan hørselstapet til et barn variere, avhengig av hjelpemidler og tilrettelegging av miljø.

På disse sidene under tilrettelegging vil du finne informasjon, råd og tips om fysisk tilrettelegging av miljøet og eksempler på aktuelle hjelpemidler.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 23.03.2018