Ervervede syns- og hørselvansker

Hørsel

Gode lys- og lytteforhold gjør det enklere å være en aktiv deltaker når du har nedsatt hørsel. Dette gjelder alle miljøer som barnet oppholder seg i.

For offentlige bygninger gjelder kravet om universell utforming. Dette innebærer at bygninger er fysisk tilrettelagt slik at de kan brukes av alle. Kravene til akustikk og belysning i barnehager og skoler er gitt i forskriftene til Plan- og bygningsloven.

Det er barnehageeier som har ansvar for at lokalene tilfredsstiller kravene. Målinger blir foretatt av ulike instanser i ulike deler av landet. Noen steder er det NAV Hjelpemiddelsantral som gjør målinger, andre steder er det høre-/hørselssentralen ved sykehuset som har denne oppgaven. Statped kan informere om hvem som utfører målinger på det enkelte sted.

Les mer om praktiske tips og tiltak ved nedsatt hørsel.

Syn

Barn med nedsatt synsfunksjon er en uensartet gruppe, og det må derfor alltid tas individuelle hensyn. Behovene for fysisk tilrettelegging vil variere avhengig av blant annet barnets synsfunksjon, alder og eventuelle tilleggsvansker.

Barn som er svaksynte vil ofte ha nytte av gode visuelle og fysiske markeringer, mens barn som er blinde har behov for fysiske markeringer. Et godt lydmiljø, orden og struktur er viktig for alle barn med nedsatt syn.

Et god tilrettelagt miljø bidrar til at barnet

  • får bedre oversikt
  • kan bevege seg tryggere og sikrere
  • blir mer selvstendig
  • blir mer uavhengig
  • slipper å bruke krefter på å skaffe seg oversikt
  • får mer energi til å delta aktivt i lek og i det sosiale miljøet

På sidene om fysisk tilrettelegging – småbarn syn kan du lese om tilrettelegging når det gjelder belysning og blending, bruk av farger og kontraster, viktigheten av å tenke på lydmiljøet og hvordan du kan skape orden og oversikt for barnet.

Les mer om praktiske råd og tilrettelegging for synshemmede.

Kilder

Helsedirektoratet. (2014). Miljø og helse i barnehagen – Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Hentet 28. september 2018, fra Helsedirektoratet.no.

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen. Forskrift om rammeplan forbarnehagens innhold og oppgaver. Hentet 28. september 2018, fra Udir.no.

Hørselshemmede. Disse nettsidene fra Utdanningsdirektoratet erstatter «Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming.»

Lover og forskrifter

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler m.v. (1995). Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Fastsatt ved kgl. res. 1. desember 1995 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. Hentet 28. september 2018, fra Lovdata.no.

Plan- og bygningsloven. (2008). Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71. Hentet 28. september 2018, fra Lovdata.no.

Les mer

Dansk Blindesamfund. (2015). TIBS - Tilgængelighed. Hentet 28. september 2018, fra Dansk Blindesamfund.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 13.12.2018