Å begynne i barnehagen

Målet er at alle barn som går i barnehage skal ha et individuelt tilpasset tilbud ut fra sine forutsetninger. Barnehagen skal være et godt sted å være for alle barn.

Å begynne i barnehage kan være en stor overgang for mange. Dette gjelder også for barn med spesielle behov. God planlegging i forkant kan derfor være av stor betydning.

Det er viktig at barnehagen får god informasjon om barnet og barnets behov allerede ved søknad om barnehageplass.

Hvis barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, må dette komme frem. Det foreligger egne prosedyrer for gangen i en sak for å søke om spesialpedagogisk hjelp.

Les mer om spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig alder.

Ved tildelt plass anbefales det et møte hvor foresatte, barnehagepersonale, PPT, eventuelt representant fra Statped og/eller en annen synspedagog eller audiopedagog og andre aktuelle fagpersoner er til stede.

Aktuelt innhold kan være:

 • informasjon om barnets synsnedsettelse
 • informasjon om barnets hørselsnedsettelse
 • informasjon om eventuell diagnose eller syndrom
 • behov for ekstra ressurser
 • drøfte eventuelt behov for fysisk tilrettelegging i barnehagen med tanke på:
  • lys- og blendingsforhold
  • fargemarkeringer av fysisk miljø ute og inne
  • fysiske markeringer
  • lydmiljø
  • hjelpemidler
 • utarbeide plan for hvem som har ansvar for hva, når og hvordan
 • plan for kompetanseheving av barnehagepersonalet
 • annet

Kilder

Kunnskapsdepartementet. (sist oppdatert 2016). Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellombarnehage og skole. Hentet 6. oktober 2018, fra Utdanningsdirektoratet.

Kunnskapsdepartementet. (2008). Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne (PDF). Hentet 6. oktober 2018, fra Regjeringen.no.

Kunnskapsdepartementet. (2007). Utdanning i Norge – fra barnehage til voksenopplæring (PDF). Hentet 6. oktober 2018, fra Regjeringen.no.

Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. De bidrar med ressurser og kompetanse til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rammeplan for barnehagen – innhold og oppgaver. Hentet 6. oktober 2018, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Lover og veiledere

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 6. oktober 2018, fra Lovdata.

Utdanningsdirektoratet (Sist endret 2017). Veilederen Spesialpedagogisk hjelp. Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Hentet 6. oktober 2018, fra Utdanningsdirektoratet.no.

Utdanningsdirektoratet. (Sist endret 2015). Veiledning: Overganger for barn og unge som får spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Hentet 6. oktober 2018, fra Utdanningsdirektoratet.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 06.10.2018