Spesialpedagogisk hjelp

Mange barn med kombinerte syns- og hørselsvansker har større behov for tilrettelegging, hjelp og voksenkontakt enn det som ligger innenfor en vanlig barnehages ressurser. Det er derfor ofte behov for spesialpedagogisk hjelp og bistand.

I Barnehageloven står det at barn under opplæringspliktig alder, som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til å få det. Foreldrene skal gi sitt samtykke. PP-tjenesten er sakkyndig instans.

Rett til spesialpedagogisk hjelp

Rett til spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage.

Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.

Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal omfatte tilbud om foreldrerådgivning.

Kommunen skal oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp for barn bosatt i kommunen.

(…)

Sitat fra Barnehageloven § 19 a.

Les mer om spesialpedagogisk hjelp før skolealder.

Les mer om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste/PPT).

Les mer om enkeltvedtak.

Les mer om sakkyndig vurdering.

Kilder

Veilederen Spesialpedagogisk hjelp (HTML-dokument). Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Hentet 29. juni 2016, fra Utdanningsdirektoratet.no. NB: Fra 1. august 2016 er retten til spesialpedagogisk hjelp og retten til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven.

Lover

Barnehageloven. (2005). Lov om barnehager (barnehageloven) av 17. juni 2005 nr. 64. Hentet 17. oktober 2016, fra Lovdata.

Endringslov til barnehageloven. (2016). Lov om endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.) av 17. juni 2016 nr. 66. Hentet 17. oktober 2016, fra Lovdata.

Endringslov til barnehageloven og opplæringslova. (2016). Lov om endringer ibarnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) av 17. juni 2016 nr. 65. Hentet 17. oktober 2016, fra Lovdata.

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61. Hentet 29. juni 2016, fra Lovdata.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 27.03.2018