Cochleaimplantat (CI)

Figur av øret med cochleaimplantat (CI).

 

Cochleaimplantat (CI) er et elektronisk høreapparat som settes inn ved et kirugisk inngrep. CI kan gi personer som er døve eller har sterkt nedsatt hørsel bedre mulighet til å oppfatte lyd og tale.

CI består av en utvendig og en innvendig del. Den utvendige delen består av en taleprosessor, som likner på et høreapparat, og en spole.

Den innvendige delen, selve implantatet, består av en elekronikkdel som opereres inn i cochlea (sneglehuset). Langs elektroden sitter det elektrodepunkter som stimulerer selve hørselsnerven og som igjen sender disse signalene til hjernen. Hjernen oppfatter signalene som lydinntrykk.

Hvem opererer?

Det er CI-teamet på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, som har landsfunksjon når det gjelder operasjon av barn som er døve, barn som har flere funksjonsnedsettelser og barn som har kombinerte sansetap.

CI-teamet er et tverrfaglig team som består av leger, audiopedagoger, audiofysikere og audiografer. På Oslo Universitetssykehus foretas det utredning, operasjon, tilpasning (lydpåsetting) og oppfølging av CI.

Oppfølging

Å forstå lydinntrykkene må læres og dette er en krevende prosess. I tillegg til oppfølging fra Oslo Universitetssykehus, kan kommuner og fylkeskommuner søke om pedagogisk oppfølging av barn og unge som har CI. Statped har fagavdelinger som har kunnskap om hørsel og kombinerte sansetap.

På disse sidene om cochleaimplantat kan du lese mer om CI for barn med kombinert syns- og hørselsnedsettelse.

Kilder

CI-teamet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Teamet er tverrfaglig og har landsfunksjon for barn og regionsfunksjon for voksne som har eller skal ha cochleaimplantat (CI). Det foretas utredning, operasjon, tilpasning (lydpåsetting) og oppfølging av CI.

Dammeyer, J. (2009). Congenitally Deafblind Children and Cochlear Implant: Effects on Communication. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 14 (2), 278-288. Hentet 27. august 2018, fra Journal of Deaf Studies and Deaf Education.

Mogensen, I. (2008). Børn med medfødt døvblindhet og cochlear implant. Hentet 27. august 2018, fra Materialecentret.

Oslo Universitetssykehus. (uten dato). Cochleaimplantat (CI). Hentet 27. august 2018, fra Oslo Universitetssykehus.

Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste. Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får en tilpasset og inkluderende opplæring. Statped har spisskompetanse innen seks definerte fagområder, og jobber flerfaglig ut mot den enkelte bruker og samarbeidspartner.

Les mer

Eilertsen, L.- J. (2010). Lyden av samspill. Samspill med barn med flere funksjonshemninger, som har cochleaimplantat.. Masteroppgave. Hentet 27. august 2018, fra Høyskolen i Volda.

Koestler, B. (2005). Musikkterapi med førskolebarn. Musikkterapi nr.2, 9-14.

Sense for deafblind people. (Ukjent dato). Deafblindness and cochlear implantation.  Hentet 27. august 2018, fra The Ear Foundation.

Tverrfaglig utvalg oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. (2014). CI - og hva så? Rapport fra tverrfaglig utvalg for en samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat. Overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 5. februar 2014. Hentet 27. august 2018, fra Statped.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 27.08.2018